KrajRPO manipuluje stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie IKEA

RPO manipuluje stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie IKEA

Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich / Źródło: PAP / Bartłomiej Zborowski
Dodano 26
Wbrew komunikatowi Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowa Inspekcja Pracy nie badała zasadności wypowiedzenia przez IKEA umowy o pracę zawartej z panem Tomaszem. Rzeczywistym przedmiotem kontroli PIP były wyłącznie kwestie formalne, a nie ocena zachowania pracownika, który cytując Pismo Święte wyraził swój sprzeciw wobec promocji ideologii LGBT w miejscu pracy. Postępowanie w tym zakresie toczy się przed sądem pracy – informuje Instytut Ordo Iuris.

W związku z opublikowaniem w dniu 8 sierpnia br. przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara komunikatu pt. Sprawa pracownika zwolnionego z IKEA. Pracodawca i Okręgowy Inspektor Pracy odpowiadają RPO Instytut Ordo Iuris prostuje nieprawdziwe i nieścisłe informacje na temat stanu faktycznego sprawy oraz konsekwencji prawnych kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy.

Przedmiot kontroli PIP w IKEA

Jak wynika z udostępnionej przez PIP informacji, przedmiotem kontroli IKEA retail sp. z o.o. w Krakowie było zweryfikowanie przez Inspekcję dochowania przez pracodawcę formalnej prawidłowości trybu wypowiedzenia umowy o pracę w zakresie formalnych wymogów, które określają przepisy prawa pracy. Zakres kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w IKEA w Krakowie obejmował kontrolę pod względem:

 • wywiązania się przez Pracodawcę z obowiązku pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o pracę na czas nieokreślony;
 • zweryfikowanie treści wypowiedzenia Umowy o Pracę pod kątem obowiązku wskazania przyczyny wypowiedzenia w piśmie pracodawcy kierowanym do pracownika – bez weryfikowania jej prawidłowości;
 • wskazania w treści oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę pouczenia o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do konkretnego sądu pracy;
 • właściwym doręczeniu pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o Pracę;

PIP przeprowadziła w IKEA kontrolę w zakresie nieobjętym toczącym się przed sądem pracy (Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie, sygnatura akt IV P 733/19/N) procesem o uznanie wypowiedzenia za sprzeczne z prawem i przywrócenie do pracy.

Należy zatem podkreślić, że PIP nie badała zasadności przyczyny zwolnienia pracownika IKEA, bowiem w tym przedmiocie rozstrzyga właściwy sąd powszechny.

Nieprawdziwe i nieścisłe informacje w komunikacie RPO

Treść komunikatu RPO w sposób nieuprawniony zestawia kolizję dwóch wartości: wolności wyznania oraz obowiązku przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania w miejscu pracy. Jak wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich „sprawa pracownika IKEA, zwolnionego w związku z komentarzem na temat osób LGBT, dotyka kwestii niezwykle istotnych z punktu widzenia praw człowieka – zarówno pod kątem wolności wyznania i jej granic, jak i szerszego kontekstu przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy”.

W świetle właściwych norm prawa pracy (art. 183a oraz art. 94 pkt 2b Kodeksu Pracy) oraz Konstytucji RP (art. 32), tzw. zakaz dyskryminacji nakłada na pracodawcę szereg zobowiązań wobec pracowników. Dyskryminacja, rozumiana jako nieuzasadnione zróżnicowanie w traktowaniu, nie może nigdy być przypisana pracownikowi, w tym w szczególności pracownikowi wyrażającemu na wewnętrznym forum swoją opinię o nacechowanej ideologicznie kampanii pracodawcy. Tymczasem, w realiach sprawy zwolnionego Pana Tomasza, kluczowe znaczenie ma dyskryminacyjne naruszenie przez pracodawcę konstytucyjnie gwarantowanej wolności wyrażania poglądów oraz wolność wyznania (w tym wolność publicznego wyznawania wiary) pracownika IKEA.

Ze znanej, lecz pominiętej przez RPO, treści wypowiedzenia umowy o pracę jednoznacznie wynika, że przyczyną zwolnienia Pana Tomasza był wyłącznie jego komentarz na wewnętrznym forum IKEA. Pracownik cytował w nim fragmenty Biblii oraz wyrażał motywowane religijnie oceny dotyczące praktyk homoseksualnych. Istotna dla obiektywnej oceny działania pracownika zgodność jego opinii z kryterium nauczania wspólnoty religijnej potwierdzona została przez Radę Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich, która w stanowisku z dnia 5 lipca br. stwierdziła m.in. „gratulujemy Panu Tomaszowi odwagi w wyznawaniu i obronie wiary w codziennym życiu. To jest właśnie apostolstwo świeckich postulowane przez Sobór Watykański II w dekrecie Apostolicam actuositatem oraz przypomniane przez św. Jana Pawła II w adhortacji Familiaris consortio. Pana postawa zasługuje na uznanie i naśladowanie”.

W treści swego komunikatu RPO przywołuje art. 100 Kodeksu Pracy, który nakazuje pracownikowi „stosować się do poleceń przełożonych” oraz „przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku”. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje także na brak zastrzeżeń PIP wobec wewnętrznych regulacji pracodawcy, czyniąc z tego argument na rzecz zasadności wypowiedzenia umowy o pracę z Panem Tomaszem.

Podkreślenia wymaga jednak, że Pan Tomasz nigdy nie kwestionował zgodności z prawem wewnętrznych regulacji IKEA. Jego zachowania nie tylko w żaden sposób nie naruszały wewnętrznych regulaminów, ale stanowiły wyraz formalnie chronionego przez pracodawcę prawa do publicznego wyrażania swojej religijności. Wewnętrzny „Kodeks Postępowania” pracodawcy wprost zakazuje bowiem różnicowania współpracowników ze względu na wyznawaną przez nich religię. Działania pracodawcy wykazały jednak, że ta deklaracja nie ma dla niego istotnego znaczenia.

Przywołując obowiązek stosowania się do poleceń przełożonych, należy przypomnieć, że kodeks pracy uzależnia posłuszeństwa wobec pracodawcy zgodnością wydanych poleceń z kodeksem pracy i umową o pracę. Zamieszczenie przez pracodawcę artykułu na wewnętrznym forum pracowników IKEA „Włączenie w LGBT jest obowiązkiem każdego z nas” nie było związane ze stosunkiem pracy zwolnionego pracownika. W zakresie obowiązków sprzedawcy mebli nie leżało bowiem prowadzenie działań o charakterze wychowawczym, czy promowanie postulatów ruchu LGBT.

Wydawanie przez pracodawcę takich zaleceń wykraczało zatem poza treść umowy o pracę, służyło atakowi na konstytucyjnie chronioną wolność wyznania pracownika i nie może być uznane za dopuszczalne w świetle art. 100 Kodeksu Pracy.

Na koniec należy zauważyć, że przy redakcji komunikatu Rzecznika Praw Obywatelskich uwzględniono stanowisko pracodawcy, a zatem strony sporu sądowego (IKEA). Rzecznik w żaden sposób nie przywołał stanowiska zwolnionego pracownika. Nie tylko nie zwrócił się do samego pracownika lub jego pełnomocnika, ale także nie zacytował publikowanych oświadczeń pracownika i nie skonfrontował ich z odmiennym stanowiskiem pracodawcy. Podważa to rzetelność wniosków formułowanych w oparciu o wybiórczo dobrane informacje.

Uwagi ogólne o Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy jest wyspecjalizowaną służbą oddaną realizacji zasady wyrażonej w art. 24 Konstytucji RP, zgodnie z którym Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy. Ustawodawca powierzył PIP specyficzne zadanie polegające na zapewnieniu stosowania przepisów prawnych, dotyczących warunków pracy i ochrony pracowników przy wykonywaniu ich zawodu.

Porządek organizacyjny, kompetencje i zadania PIP zostały uregulowane w ustawie z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U.2019.1251). Przepis art. 1 ustawy stanowi: Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie.

Wykładnia pojęć: „nadzór” i „kontrola” PIP w kontekście wyżej przywołanego przepisu, odnosi się do obowiązku zweryfikowania przez inspekcje przestrzegania przez pracodawców przepisów prawa pracy. Kontrola ogranicza się do odpowiedzi na pytanie, czy stan rzeczywisty w określonej materii dotyczącej sytuacji pracownika i pracodawcy jest zgodny z ustalonym wzorcem uregulowanym w przepisach prawa pracy. Z kolei nadzór to decyzja o charakterze władczym wobec podmiotów kontrolowanych. Wyniki kontroli podmiotu mogą, ale nie muszą doprowadzić do działań o charakterze nadzorczym.

Reasumując:

 • Państwowa Inspekcja Pracy kontrolowała IKEA wyłącznie pod kątem formalnym, nie badając zasadności przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę;
 • Komunikat RPO uwzględnia stanowisko jednej strony sporu – pracodawcy – pomijając głos pracownika;
 • Komunikat RPO fałszywie kreuje konflikt dwóch wartości: „wolności wyznania” oraz „przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy”, w odniesieniu do sprawy pracownika zwolnionego z IKEA. Istotne jest, że kontekście przywołanych przez RPO norm prawa pracy, pracownik nie miał prawnej możliwości dyskryminacji pracownika lub współpracowników, bowiem zakaz naruszenia zasady równego traktowania obowiązuje pracodawcę w stosunku do pracowników. W realiach omawianej sprawy dyskryminacja ze strony pracodawcy z powodu wyznawanej wiary dotknęła Pana Tomasza;
 • Komunikat RPO pomija fakt, że komentarz pracownika IKEA zawierający cytaty z Biblii był reakcją na zamieszczenie przez pracodawcę artykułu „Włączenie w LGBT jest obowiązkiem każdego z nas”, który nie miał żadnego związku ze świadczonym stosunkiem pracy przez zwolnionego pracownika, w tym zakresem jego obowiązków na powierzonym stanowisku.
/ Źródło: Ordo Iuris
/ jfi

Czytaj także

 26
 • Abedo IP
  Zamknąć te tęczowe sklepy w Polsce. W krajach arabskich usunęli wszystkie kobiety ze swoich katalogów a nam będą mówić o moralności. Nigdy już nawet łyżki w IKEA nie kupię. Ja i moja rodzina. Jest mi na prawdę przykro że trochę kasy tam zostawiłem. Przepraszam już nigdy więcej.
  Dodaj odpowiedź 11 0
    Odpowiedzi: 0
  • Arystoteles IP
   Rzecznik Praw Obywatelskich sprzeniewierzył się swojej podstawowej powinności, tj. obronie praw obywatelskich. Powinien zostać dyscyplinarnie usunięty ze stanowiska i surowo ukarany za  to że nie wziął w obronę obywatela bezprawnie nękanego przez potężną firmę która swym postępowaniem wobec pracownika w sposób oczywisty naruszyła prawa gwarantowane przez Konstytucje polską. Sejm RP nie może być ślepy i głuchy wobec wysoce nagannego postępowania RPO Bodnara.
   Dodaj odpowiedź 15 1
     Odpowiedzi: 0
   • Janek z Wilanowa IP
    Adam Bodnar - rzecznik praw Lgbt z nadania Sorosa
    Dodaj odpowiedź 12 0
      Odpowiedzi: 0
    • zrozumiała frustracja lemingów PO IP
     niedobitki i popłuczyny z SLD trafiają do PO - 
     jak np. wcześniejsze „komuchy”: tow. M. Święcicki (KC PZPR),
     tow. D. Rosati (afera FOZZ), tow. W. Cimoszewicz z synalkiem Tomkiem, tow. M. Borowski, tow. D. Huibner, G. Napieralski,
     B. Arłukowicz, …
     Teraz kolejny raz „kierownictwo” PO (kiedyś D.Tusk, później
     E. Kopacz, dzisiaj G. Schetyna)
     WYDYMAŁO działaczy PO i postawiło na 
     kolejne popłuczyny z konkurencji (znowu z PZPR oraz SLD)
     i na listach do PE znaleźli się top-owi działacze PZPR:
     tow. W. Cimoszewicz, tow. M. Belka i tow. L. Miller …

     To w/w w „nagrodę” za prostytucję polityczną dostaną
     od G. Schetyny sowitą kasiorę w PE,
     a szeregowi działacze
     PO (tzw. „lemingi”) zasuwający na co dzień
     np. w tzw. „terenie” zostają kolejny raz wyrolowani!

     REASUMUJĄC: WASZA FRUSTRACJA LEMINGI M.IN. TUTAJ NA
     PORTALU JEST JAK NAJBARDZIEJ ZROZUMIAŁA!
     Dodaj odpowiedź 18 0
       Odpowiedzi: 0
     • no cóż IP
      tak wygląda lewacki RPO - wywalono z pracy człowieka, na podstawie ideologicznych, lewackich zarzutów - a RPO bije brawo, ideologicznie poprawne, kibicuje do kolejnych zwolnień

      lewactwo to zaraza
      Dodaj odpowiedź 23 0
        Odpowiedzi: 0
      • Kazim IP
       RPO kpi sobie z Polski i Polaków. A co ku..a zrobicie.
       Dodaj odpowiedź 15 0
         Odpowiedzi: 0
       • ksionc piskup IP
        Biblia, Księga Wyjścia 20: 10. Siódmy dzień jest szabatem ku czci Jehowy, twojego Boga. Nie wolno ci wtedy wykonywać żadnej pracy — tobie, twojemu synowi ani twojej córce, twojemu niewolnikowi ani twojej niewolnicy, ani zwierzęciu domowemu, ani cudzoziemcowi, który mieszka w twoim mieście. 11. W ciągu sześciu dni Jehowa uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a w siódmym dniu zaczął odpoczywać. Dlatego Jehowa pobłogosławił dzień szabatu i uznał go za święty.
        Dodaj odpowiedź 3 3
          Odpowiedzi: 0
        • johny bravo IP
         no cóż... przedstawiona przez pip argumentacja oznacza, że zwolnienie to nie było bezzasadne. gdzie tu więc manipulacja? - w głowach redaktorów odrzeczy. nic nowego...
         Dodaj odpowiedź 4 23
           Odpowiedzi: 1
         • arnold IP
          Czy jest to nieformalny Rzecznik Platformy Obywatelskiej (RPO)?
          Dodaj odpowiedź 33 0
            Odpowiedzi: 0
          • POpłuczyna obywatelska IP
           Już niedługo ta komusza szczujnia odejdzie.
           Dodaj odpowiedź 36 0
             Odpowiedzi: 0
           • Barbara IP
            To nie jest rzecznik a niedorzecznik. Oburzał się na to że Michalik SAMA zwolnila się z superstacji, która zmieniała profil swoich audycji. Za to gdy sprzedawca mebli jest zmuszany do poddania się wezwaniu: "właczanie w lgbt jest obowiazkiem każdego z nas" , to go nie oburza. Usprawiedliwia absurdalną, faszystowską decyzje ikei zwolnienia pracownika za niepodporzadkowanie się temu WŁĄCZAJĄCEMU hasłu cokolwiek by ono miało znaczyć.
            Dodaj odpowiedź 30 2
              Odpowiedzi: 0
            • Wiesław 52 IP
             Faktycznie RPO to skrót Rzecznika Platformy Obywatelskiej, a nie rzecznika praw obywatelskich. Formalnie niby taka instytucja istnieje, ale faktycznie jest tubą propagandową PO, szczególnie tej lewej "nogi" PO.
             Zatem nic dziwnego, że Bodnar działa na szkodę obywateli, którzy nie chcą akceptować politycznej i ideologicznej linii PO.
             Dodaj odpowiedź 22 0
               Odpowiedzi: 0
             • rychu IP
              Komuch o polskim obywatelstwie i ukrainskim pochodzeniu ni pies ni wydra
              Dodaj odpowiedź 17 2
                Odpowiedzi: 0
              • Pa pa IP
               .................. Wiem tylko tyle, że jego własny syn już zaczyna mu "dziękować" za liberalne wychowanie. Ojciec systemowo broni szła, bo wg lewicy jest ono dobrem. I dostanie jeszcze taką zapłatę, że się wszyscy zdziwimy. W przyrodzie nic nie ginie, a zwiastun już przecież widzieliśmy.
               Dodaj odpowiedź 17 1
                 Odpowiedzi: 0
               • no_i_co_łyso_wam? IP
                No to ja też zacytuję Bibilię, czy jakiś bogobojny pisowiec podejmie dyskusję?

                Dwa wybrane fragmenty.

                Fragment 1. Proszę odpowiedzieć na pytanie po co tzw. Bogu złoto, srebro, drogie tkaniny itp. itd. Bo że kapłanom są potrzebne to wiemy od zawsze (patrz cały Watykan, Rydzyk i inne pasibrzuchy w sutannach)

                WJ (Księga wyjścia) 25 wersety 1-9:
                1 Pan tak przemówił do Mojżesza: 2 «Powiedz Izraelitom, aby zebrali dla Mnie daninę. Od każdego człowieka, którego skłoni do tego serce, przyjmijcie dla mnie daninę. 3 Macie zaś przygotować dla Mnie jako daninę: złoto, srebro i brąz, 4 purpurę fioletową i czerwoną, karmazyn, bisior i sierść kozią; 5 baranie skóry barwione na czerwono i skóry z delfinów oraz drzewo akacjowe; 6 oliwę do świecznika, wonności do wyrobu oleju namaszczania i pachnących kadzideł; 7 kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektorału. 8 I uczynią Mi święty przybytek, abym mógł zamieszkać pośród was. 9 Budowę zaś przybytku i wykonanie wszelkich jego sprzętów przeprowadzicie dokładnie według tego, co ci ukażę.

                Fragment 2
                Czy jakiś bogobojny katolik wyjaśni mi co poniższy tekst ma wspólnego z miłością do bliźniego, szacunkiem, tolerancją i całą tą masą pięknych wzniosłych rzeczy które stanowią podstawę hipokryzji chrześcijańskiej?

                WJ (Księga wyjścia) 21wersety 20-21:
                20 Kto by pobił kijem swego niewolnika lub niewolnicę, tak iżby zmarli pod jego ręką, winien być surowo ukarany. 21 A jeśliby pozostali przy życiu jeden czy dwa dni, to nie będzie podlegał karze, gdyż są jego własnością.

                Koniec cytatów ;-)))))))))))))))
                Dodaj odpowiedź 4 11
                  Odpowiedzi: 1

                Czytaj także