KrajKontrola CBA w małopolskim Urzędzie Marszałkowskim. W tle 2 mln złotych

Kontrola CBA w małopolskim Urzędzie Marszałkowskim. W tle 2 mln złotych

CBA
CBA
Dodano
Centralne Biuro Antykorupcyjne uważa, że małopolski Urząd Marszałkowski wydał 2 mln zł niezgodnie z prawem. Pieniądze dostała prywatna fundacja na remont fortu „Tonie” w Krakowie. Sprawą zajmie się teraz prokuratura.

W połowie czerwca br. CBA rozpoczęło kontrole wydatkowania środków unijnych w 16 urzędach marszałkowskich w całej Polsce. Kontrolą objęte są określone przepisami prawa procedury podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wsparcia finansowego udzielanego przez urzędy marszałkowskie w ramach wybranych programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Sprawa fortu "Tonie"

Sprawa dotyczy wykonania projektu „Otwarta twierdza … – etap I” w ramach Małopolskiego RPO na lata 2007- 2013 prowadzącego do udostępnienia dla mieszkańców i turystów terenów Fortu 44 Tonie, który według ustaleń funkcjonariuszy CBA został zrealizowany nieprawidłowo, bez pozwolenia na budowę, wydatki były ponoszone niezgodnie z obowiązującymi procedurami i w niepełnym zakresie, terminy nie były zachowane, a jego cel nie został osiągnięty.

Ustalenia CBA wskazują na brak wymaganego działania, tj. niedopełnienie obowiązków przez pracowników urzędu, co spowodowało, że wydatkowano środki publiczne w wysokości blisko 2 miliony zł na projekt, który był realizowany niezgodnie z prawem i ostatecznie nie został zrealizowany.

Zdaniem CBA  zachodzi podejrzenie, że środki te zostały wydane w sposób niecelowy i niegospodarny ze szkodą dla interesu publicznego, przy czym jednocześnie korzyść z niedopełnienia przez pracowników urzędu odniósł beneficjent - fundacja, która projekt realizował niezgodnie z procedurami.

Odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego

Dzisiaj Urząd Marszałkowski poinformował, że w wyniku podpisanej w marcu 2011 roku umowy z fundacją, ta zobowiązała się do przeprowadzenia projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Standardowo dla tego typu projektów kwota dofinansowania wypłacana była w formie zaliczek, które następnie fundacja rozliczała we wnioskach o płatność. Ostatnia płatność (ok. 10% dofinansowania) została zatrzymana do momentu zakończenia kontroli końcowej na miejscu realizacji projektu.

W wyniku przeprowadzonej w październiku 2014 kontroli końcowej Urząd Marszałkowski wezwał fundację do przedstawienia dokumentów potwierdzających zgodność wykonanych robót z przepisami prawa budowlanego. Fundacja przedstawiła decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego legalizującą przeprowadzone prace budowlane. Jednak  w związku z zawiadomieniem otrzymanym od Prokuratury Okręgowej o wszczęciu śledztwa w sprawie realizacji projektu, Urząd Marszałkowski wstrzymał wypłatę ostatniej transzy dofinansowania.

Po uzyskaniu informacji, że prokuratura nie postawiła zarzutów żadnej osobie zadecydowano, że w związku z zawartą z fundacją umową, nie ma podstaw prawnych do wstrzymywania wypłaty środków, gdyż dalsze ich wstrzymywanie narazić mogłoby urząd na zarzut bezpodstawnego niewywiązywania się z zawartej umowy.

Czytaj także

 0

Czytaj także