Ważne zmiany dla rolników. Prezydent podpisał ustawę

Ważne zmiany dla rolników. Prezydent podpisał ustawę

Dodano: 1
Prezydent Andrzej Duda
Prezydent Andrzej Duda Źródło: PAP / / Paweł Supernak
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, która umożliwia nabycie przez rolników prawa do emerytury bez zaprzestania działalności rolniczej, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

"Najważniejszą zmianą do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest wprowadzenie ułatwienia dotyczącego nabywania uprawnienia do emerytury rolniczej. W chwili obecnej rolnik, który osiągnął wiek emerytalny, w celu uzyskania emerytury (tzn. części uzupełniającej emerytury) musi zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej. Po wejściu w życie ustawy rolnik będzie mógł otrzymywać emeryturę w pełnej wysokości (bez zawieszania wypłaty części uzupełniającej emerytury), przy braku warunku zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej" – czytamy w komunikacie.

Zmiany w prawie

Kolejną istotną zmianą wprowadzona do ustawy jest poszerzenie katalogu wyjątków w których rolnik lub domownik będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników pomimo objęcia ubezpieczeniem społecznym w systemie powszechnym. W celu uniknięcia niekorzystnych incydentalnych przerw w ubezpieczeniu społecznym rolników ustawodawca wprowadził nowy przepis na podstawie którego rolnik lub domownik będzie podlegał nadal ubezpieczeniu rolniczemu, pomimo objęcia go ubezpieczeniem społecznym powszechnym z tytułu:

– pobierania świadczenia integracyjnego lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,

– pobierania stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,

– pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych,

– pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy,

– odbywania służby zastępczej.

Nowelizacja ustawy, zmiany w rentach

Ustawa wprowadza również rozwiązanie funkcjonujące obecnie w systemie powszechnym ubezpieczeń. Zgodnie z wprowadzoną zmianą osoby z długim stażem ubezpieczeniowym (co najmniej 25 lat), które stały się całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym oraz nie osiągnęły wieku emerytalnego, nie będą pozbawione prawa do renty rolniczej, nawet jeśli w ostatnim okresie nie podlegały rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-­­rentowemu.

W wyniku nowelizacji ustawy wprowadzono także możliwość zaliczania, do wysokości części składkowej emerytury rolniczej, okresów odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresów jej równorzędnych albo okresów zastępczych form tej służby przypadających przed 1 stycznia 1999 r.

Ustawa systematyzuje ponadto zasady rehabilitacji w KRUS przez przeniesienie z aktu wykonawczego do materii ustawowej regulacji dotyczącej warunków kierowania na rehabilitację w KRUS. W wyniku zmian w ustawie KRUS będzie mógł kierować:

– osoby uprawnione do emerytury rolniczej na rehabilitację leczniczą;

– ubezpieczonych, będących opiekunami osób niepełnosprawnych na turnusy mające na celu poprawę ich kondycji psychofizycznej i jakości życia tzw. turnusy regeneracyjne.

W ustawie rozszerzono i doprecyzowano ponadto przepisy dotyczące wydawanych przez Prezesa KRUS interpretacji indywidualnych, wprowadzając w większości rozwiązania analogiczne do funkcjonujących w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ustawa wprowadza szereg zmian porządkujących i dostosowujących brzmienie ustawy do obowiązujących aktualnie aktów prawnych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmiany dotyczących zasad rehabilitacji w KRUS, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Czytaj też:
Ardanowski: Port do przeładunku zboża i innych nasion jest niezbędny
Czytaj też:
Podwyższenie wieku emerytalnego? Cymański: Nie można ludzi zmuszać do pracy

Źródło: ISBnews
 1
Czytaj także