KrajSosnowiec: ABW rozbiła mafię VAT działającą w skarbówce

Sosnowiec: ABW rozbiła mafię VAT działającą w skarbówce

ABW
ABW / Źródło: PAP / Wojtek Kamiński
Dodano 34
Portal wPolityce.pl opisuje skuteczną akcję Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadzoną w sosnowieckim urzędzie skarbowym. W sprawę zamieszane były urzędniczki skarbówki, które wyłudziły nawet 2,5 mln złotych.

Wraz z dwoma urzędniczkami Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, funkcjonariusze ABW zatrzymali pięć innych osób. Z ustaleń portalu wPolityce.pl wynika, że Bernadeta I. oraz Edyta K. organizowały nielegalną działalność pięciu pozostałych podejrzanych, czyli Mykhaylo P., Krzysztofa B., Adriana G., Damiana B. oraz Adriana P. Działania przestępcze miały obejmować okres od stycznia 2014 roku do października 2015 roku.

Jak wyglądało funkcjonowanie siatki wyłudzaczy? Korzystając z dostępu do wiedzy podatkowej i kontaktów, urzędniczki wyszukiwały osoby, które prowadziły nielegalną działalność, a także organizowały siedziby i werbowały pracowników dla wymienionych podmiotów. Pracownice urzędu tworzyły dokumentację tych spółek, zakładały rachunki bankowe z prezesami spółek – słupów oraz odbierały gotówkę z tychże rachunków.

Jak informuje wPolityce.pl, śledczy ustalili, że grupa usiłowała wyłudzić nienależny zwrot podatku w wysokości około 2,5 mln zł oraz zdołała faktycznie wyłudzić blisko 750 tys. zł nienależnego zwrotu podatku. Kobiety usłyszały po 9 zarzutów, w tym te dotyczące organizowania grupy przestępczej. Pozostałe zatrzymani usłyszeli m.in.: zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyłudzanie podatku VAT. Wobec urzędniczek oraz jednego z obcokrajowców został zastosowany areszt tymczasowy.

/ Źródło: wPolityce.pl
/ bma
 34
 • Trebor IP
  Hodowca jesteś bezmuzgiem!! Jesli naprawdę hodujesz gołębie to poproś je by offaly ci trochę szarych komórek bo ty ich masz dużo mniej niż gołąb!
  Dodaj odpowiedź 0 0
    Odpowiedzi: 0
  • Kazimierz K IP
   To by się działo gdyby wprowadzono przepisy karne z II RP. Prezydent Duda namawia bezskutecznie parlamentarzystów do dyskusji nad nową Konstytucją, a może w trybie natychmiastowym przywróćmy tą z II RP, gdyż jest ku temu wiele uzasadnionych powodów. To jest moim zdaniem najprostsza droga do przywrócenia w Polsce ładu i porządku społecznopolitycznego.
   Poza tym ta Konstytucja, wszystkim przywróci chęć do współpracy, której w tej chwili powszechnie brakuje.
   Dodaj odpowiedź 4 0
     Odpowiedzi: 0
   • hodowca . IP
    Lecące z  zawodów gołębie kiedy przelatują nad Sosnowcem to  lecą do  góry nogami , a  wiecie dlaczego ??? ... żeby im obrączek nie  ukradziono .
    Dodaj odpowiedź 3 14
      Odpowiedzi: 4
    • xxxxxxx IP
     Ustawa z dnia 18 marca 1921 roku

     o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez urzędników.

     (Dz. U. Nr 30 poz. 177)


     Art. 1. Urzędnik, winny popełnienia w związku z urzędowaniem i z pogwałceniem obowiązków urzędowych i służbowych:
     1.kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia), albo udziału w tychże (art. 51 k. k. ros. Z r. 1903, § 5 austr. u. k. z r. 1852, §§ 47 – 49 niem. k. k. z r. 1871), jeśli mienie skradzione lub przywłaszczone (sprzeniewierzone) było mu dostępne lub powierzone z powodu służby lub stanowiska służbowego;

     2.oszustwa lub udziału w niem (art. 51 k. k. ros. Z r. 1903, § 5 austr. u. k. z r. 1852, §§ 47 – 49 niem. k. k. z r. 1871), jeśli oszustwo popełniono w ten sposób, że winny w zamiarze osiągnięcia dla siebie lub osoby trzeciej nieprawnej korzyści majątkowej wyrządził innemu szkodę majątkową przez wprowadzenie w błąd lub utrzymywanie w błędzie za pomocą przedstawienia okoliczności fałszywych, albo przekręcania lub ukrywania prawdziwych - będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

     Art. 2. Urzędnik, winny:
     1.przyjęcia bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub innej korzyści majątkowej, danych w zamiarze skłonienia go do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej;

     2.innego przestępstwa służbowego, popełnionego z chęci zysku i z pogwałceniem obowiązków urzędowych lub służbowych w b. dzielnicach rosyjskiej i pruskiej, a w b. dzielnicy austriackiej nadużycia władzy urzędowej, popełnionego z chęci zysku
     - będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

     Art. 3. Urzędnik winny przyjęcia w związku z rozstrzyganiem spraw urzędowych lub służbowych bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub korzyści majątkowej, danych be zamiaru skłonienia go do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej, ulegnie karze ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15.

     Art. 4. Winny udziału w przestępstwach, przewidzianych a art. 1 i w ust. 2 art. 2 tej ustawy, o ile udział taki nie pociąga za sobą kary surowszej w myśl art. 1, będzie karany ciężkim więzieniem (domem karnym) od 4 do 15 lat; jeśli zaś winny dopuszcza się takiego przestępstwa zawodowo – będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

     Art. 5. Kto osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich,chociażby bezskutecznie, skłania urzędnika za pomocą podarunku, bądź innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy tychże do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, lub dopuszcza się udziału w przestępstwie, przewidzianem w ust. 1 art. 2 niniejszej ustawy – będzie karany ciężkim więzieniem (domem karnym) od 4 do 15 lat; jeśli zaś winny dopuszcza się takiego przestępstwa zawodowo – będzie krany śmiercią przez rozstrzelanie.
     Kto osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich,chociażby bezskutecznie, skłania urzędnika do przestępstwa, przewidzianego w art. 3 niniejszej ustawy, lub w tem ostatniem przestępstwie dopuszcza się udziału, będzie karany więzieniem (w b. dzielnicy austriackiej – ścisłym aresztem) od 1 miesiąca do 1 roku.
     Jednak będzie wolny od kary ten, kto przyczyni się do wykrycia lub udowodnienia dokonanego przekupienia, zanim władza, powołana do ścigania, dowie się o jego czynie.

     Art. 6. Przepisy ustaw karnych dzielnicowych o prawie nadzwyczajnego łagodzenia lub zamiany kary nie stosują się do przestępstw, przewidzianych w niniejszej ustawie; wszakże w wypadkach mniejszej wagi lub w razie uznania okoliczności łagodzących sad wymierzy za przestępstwa, przewidziane w art. 1 – 5 ustawy niniejszej, w miejsce kary śmierci, karę ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15, karę zaś ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15 wyznaczy w rozmiarze od 1 roku do 4 lat.

     Art. 7. Przestępstwa, wymienione w art. 1 – 4 i cz. 1 art. 5 niniejszej ustawy, uważane będą za zbrodnie; przestępstwo, przewidziane w cz. 2 art. 5 za występek.
     Usiłowanie będzie karane na równi z dokonaniem.
     Karom za udział, przewidzianym w art. 4 i 5 niniejszej ustawy, ulegają również osoby, nie będące urzędnikami.

     Art. 8. W wypadku przestępstw, przewidzianych w art. 2, 3 i 5 niniejszej ustawy, należy otrzymany podarunek lub wartość tegoż uznać za przepadłe na rzecz Skarbu Państwa.
     Art. 9. Urzędnikiem w rozumieniu ustawy jest ten, kogo odpowiednia ustawa karna w chwili popełnienia przestępstwa za urzędnika uważa (art. 636 cz. 4 k. k. ros. Z r. 1903, § 101 austr. u. k. z r. 1852 i § 359 niem. k. k. z r. 1871).

     Art. 10. Ustawa niniejsza nie stosuje się do osób, które w chwili popełnienia przestępstwa nie ukończyły lat 21; nie dotyczy to przestępstwa, przewidzianego w cz. 2 art. 5 ustawy niniejszej.

     Art. 11. Przepisy ustawy niniejszej nie stosują się do udziału, przewidzianego w § 49a niem. k. k. z r. 1871, tudzież do wypadków, przewidzianych z art. 151 cz. 3 k. k. ros. Z r. 1903 i w § 9 austr. u. k. z r. 1852).

     Art. 12. Przepisy szczególne ustaw karnych, stanowiące o karach łagodniejszych lub o bezkarności kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia), nie będą stosowane do urzędników, odpowiadających według ustawy niniejszej. Jeśli jednak winny kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia) dobrowolnie zwrócił mienie kradzione lub przywłaszczone (sprzeniewierzone), albo w inny sposób wynagrodził szkodę, zanim jego wina ujawniona została przed władzą do ścigania przestępstw powołaną, - wolny będzie od kary.

     Art. 13. Sprawy o przestępstwa, przewidziane w ustawie niniejszej, o ile nie stosuje się postępowania uproszczonego, rozpoznawane będą co do winy i kary we wszystkich instancjach przez sad karny w składzie 3 sędziów państwowych.
     W b. dzielnicy rosyjskiej wyroki sadu pierwszej instancji we wszystkich sprawach, do których stosuje się niniejsza ustawa, są ostateczne i mogą być zaskarżone jedynie przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o zaskarżeniu wyroków w drodze kasacji.
     Jeżeli przestępstwo jest zbrodnią, należy wyznaczyć oskarżonemu obrońcę z urzędu, o ile nie ma on obrońcy z wyboru.
     W b. dzielnicy austriackiej stosuje się odpowiednio przepis § 341 proc. kar.

     Art. 14. Winni przestępstw, popełnionych przed wejściem w życie ustawy niniejszej, ulegną karze w myśl ustaw dotychczasowych, o ile przepisy ustawy niniejszej nie przewidują łagodniejszej kary.
     Art. 15. Do osób wojskowych należy stosować ustawę z dnia 1 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. Nr 64, poz. 386) ze zmianami, zawartymi w ustawie z dnia 17 grudnia 1920 roku (Dz. Ust. z1921 r. Nr 2, poz. 4).
     Przepisy ustawy niniejszej stosują się odpowiednio i w wypadkach, gdy przestępstw, przewidzianych w art. 4 i 5 dopuszczono się odnośnie do osób, podlegających sadownictwu wojskowemu.

     Art. 16. Rada Ministrów władna będzie uchylić moc obowiązującą ustawy niniejszej uchwałą, zatwierdzoną przez Naczelnika Państwa i ogłoszoną w Dzienniku Ustaw. Z chwilą wejścia w życie tej uchwały postanowienia ustaw karnych, uchylone, zmienione, lub ograniczone w swem działaniu skutkiem przepisów ustawy niniejszej, odzyskują moc prawną.

     Art. 17. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia; równocześnie traci moc ustawa z dnia 30 stycznia 1920 r. w przedmiocie odpowiedzialności urzędników za przestępstwa, popełnione z chęci zysku (Dz. Ust. Nr 11, poz. 60) tudzież rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust. Nr 73, poz. 501) w przedmiocie poddania przestępstw, popełnionych przez urzędników z chęci zysku, orzecznictwu sądów doraźnych, oraz oparte na nim rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1921 r. (Dz. Ust. Nr 18, poz. 101).

     Art. 18. Wykonanie tej ustawy należy do Ministra Sprawiedliwości, a w b. dzielnicy pruskiej – do Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

     Marszałek: Trąmpczyński
     Prezydent Ministrów: Witos
     Minister Sprawiedliwości: w. z. Dr. J. Morawski
     Minister b. Dzielnicy Pruskiej: W. Kucharski
     Dodaj odpowiedź 8 1
       Odpowiedzi: 1
     • Kazimierz K IP
      Na każdej stronie Trole rosyjscy i inni pożyteczni idioci powtarzają te same brednie, które nie mają najmniejszego związku ze sprawą. Kto Wam płaci za takie prymitywne treści?
      Podatek Vat pomiędzy firmami to największy przekręt wymyślony przez mafie i ich przedstawicieli ulokowanych w różnych instytucjach państwowych. Gdy wymyślono ten podatek to tłumaczono, że jest on neutralny dla ekonomi firm, co jest zwykłym oszustwem. Poza tym, że wymaga zaangażowania dodatkowych środków, jest związany z ogromnym ryzykiem dla firm, pochłania budżet z powodu dodatkowej biurokracji, to państwo w skutek oszustw traci z tego tytułu ogromne pieniądze, a które w bezczelny i złodziejski sposób chce odzyskać od legalnie działających firm. Tego systemu nie broni żaden uczciwy i uzasadniony argument. Oczywiście nie mam nic przeciwko podatkowi Vat naliczonemu przy sprzedaży detalicznej.
      Po co  nam dodatkowe środki z UE w wysokości około 5 miliardów zł rocznie, które i tak w większości wracają do Niemiec, gdzie za parę lat i tak będziemy dopłacać do kasy UE.
      Polska potrzebuje wspólnego otwartego rynku z UE, lecz nie musi być to realizowane w oparciu o skompromitowany system podatku Vat.
      Dodaj odpowiedź 15 1
        Odpowiedzi: 0
      • antykosmita IP
       żadne wyłudzenia nie były by możliwe bez udziału urzędników skarbowych,,,
       Dodaj odpowiedź 8 1
         Odpowiedzi: 0
       • rychu IP
        ho ho ho volksdeutsche zajmijcie sie swojm vaterlandem
        Dodaj odpowiedź 19 3
          Odpowiedzi: 0
        • Oberschlesier IP
         Wezcie sie wreszcie za te zaglebiowskie szmaciarstwo, tylko nie mowcie, ze Sosnowiec to Slask.
         Dodaj odpowiedź 21 18
           Odpowiedzi: 3
         • Zdzisek z Końskowoli IP
          Oby wreszcie rozbili kilkanaście rodzimych gangów , zajmujących się nielegalnym wywozem leków
          z Polski na skalę przemysłową.
          Dodaj odpowiedź 49 1
            Odpowiedzi: 1
          • #AferaFakturowaPiS IP
           @KrzysztofBrejza

           Największa wpadka "profesjonalistów" TVP. Tak mocno polowali na mnie,by cokolwiek znaleźć,że upolowali prominentną działaczkę #PiS ,niedoszłą europosłankę.
           Gdy usłyszycie w TVP o "przedsiębiorczyni",która okradła samorząd w Inowr.,
           to ta pani z PiS z 7 zarzutami ;


           ---------------------------

           Kto pod kim dołki kopię, ten sam w nie wpada :)
           Dodaj odpowiedź 12 29
             Odpowiedzi: 2
           • itchy, refleksyjny IP
            Sosnowiec to kraina żydów. Widać przetrwali wojnę, jak wszyscy ocaleni z holokaustu.
            Dodaj odpowiedź 23 17
              Odpowiedzi: 0
            • Janina IP
             Mafijnie zorganizowany bandytyzm wsrod urzedasow z Sosnowca?
             Bo Sosnowiec to przeciez nie Slask.
             To gorol na gorolu ze zlodziejskim zacieciem.
             Pewnie dlatego.
             Dodaj odpowiedź 18 25
               Odpowiedzi: 3
             • 'areq IP
              Cela + się rozkręca ,wszyscy czekamy na kierownika.
              Dodaj odpowiedź 51 4
                Odpowiedzi: 0
              • ANDREW IP
               kolejne 2,5mln to juz konto pis??????????????????????????????????????????
               no bo dzieje sie to tu i teraz a nie w mrocznej przeszłosci111111111111111111111
               Dodaj odpowiedź 1 41
                 Odpowiedzi: 1
               • Mara571 IP
                W US Sosnowiec musial panowac szczegolny klimat. Rok temu aresztowano dyrektora US. Powiesil sie w areszcie sledczym Bialoleka.
                Dodaj odpowiedź 32 4
                  Odpowiedzi: 0

                Czytaj także