KrajPrezydent wstrzyma nabór do SN? Mucha odpowiada

Prezydent wstrzyma nabór do SN? Mucha odpowiada

Paweł Mucha
Paweł Mucha / Źródło: PAP / Adam Warżawa
Dodano 55
– Nie ma żadnych przesłanek, żebyśmy mogli powiedzieć, że to, co jest powszechnie obowiązującym prawem, miałoby nie być stosowane – mówił Paweł Mucha w TOK FM pytany, czy prezydent wstrzyma nabór do Sądu Najwyższego.

– Mamy procedurę określoną ustawą. Są przepisy, które stanowią jednoznacznie. Jesteśmy w systemie, który wiąże prezydenta RP konstytucja, ustawy. Ustawy tak samo wiążą sędziów. Nie każda wypowiedź sędziego ma moc wyroku. Sąd Najwyższy nie ma żadnych kompetencji do ingerencji władczej w zakres stosowania przepisów ustawy. Nie ma żadnych przesłanek, żebyśmy mogli powiedzieć, że to, co jest powszechnie obowiązującym prawem, miałoby nie być stosowane – podkreślał prezydencki minister

Zaznaczył również, że nie można założyc, że Sąd Najwyższy zawiesił stosowanie ustawy, ponieważ nie ma takiego trybu w polskiej konstytucji.

– Nigdy w historii taka aktywność Sądu Najwyższego nie miała miejsca. Nie sposób przyjąć, że SN zawiesił stosowanie ustawy. Nie ma takiego trybu w polskiej konstytucji. Nie ma takiego trybu w polskim ustawodawstwie – mówił.

Czytaj także:
KRS zły, Sąd Najwyższy dobry. Posłanka Nowoczesnej tłumaczy
Czytaj także:
Sąd Najwyższy pisze do Trybunału Sprawiedliwości UE i zawiesza stosowanie części ustawy
Czytaj także:
"Niebezpieczny precedens". Afera wokół Sądu Najwyższego

 55
 • !!!!! IP
  Panie i panowie poprzebierani w togi i przebywający w gmachu SN, mogą uznać ,że pies to krowa , tylko dla 
  kaprysu szczekająca...!!! EUTS z niejakim Safianem poprze tę tezę w całej rozciągłości nakazując jednocześnie "zawieszenie" ustawy o SN, wyroki niektórych ( tych lepszych ) cieszą się domniemaniem BOSKOŚCI...!!!
  Dodaj odpowiedź 23 2
    Odpowiedzi: 0
  • Henryk IP
   Pani sędzia Piotrowska z SN w mojej sprawie jednoosobowo odrzuciła kasacje wyroku. Dlaczego bo tak sama uznała, uzasadniając to takimi samymi argumentami jak wniesiona kasacja, tylko odwrotnie. Jeżeli to stanowi bezwzględne prawo, to dlaczego 7 osobowy skład sędziowski ma być działający bezprawnie. Przecież sędziowie wszystko mogą w Polsce zrobić wszystko w swoich orzeczeniach, nawet stwierdzić , że ciotka jest wujkiem. Podobno wyroki należy respektować, gdyż w innym przypadku, wtedy nie będzie prawa. Na dzikim zachodzie również jakiś szeryf decydował jak ma być, gdyż stanowił prawo, a jak się komuś nie podobało to dostał kulką w łeb. Takie mamy prawo, gdzie na sprawiedliwość możesz tylko liczyć po śmierci, na sądzie ostatecznym.
   Dodaj odpowiedź 18 1
     Odpowiedzi: 0
   • Polexit IP
    W tym antypolskim tokfm to zabardzo przebywają
    Dodaj odpowiedź 20 2
      Odpowiedzi: 0
    • Tychik IP
     Szukając czegoś "na temat" trafiłem na(polecam biegłym choćby dlatego że pisane na długo przed obecnym konfliktem więc można traktować neutralnie?)
     Dr Justyna Michalska
     Uniwersytet Wrocławski
     Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Prawa Konstytucyjnego
     Pytania prejudycjalne sądów do TSUE
     http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/64533/14_Justyna_Michalska.pdf

     Sam nie jestem tak biegły w polskim, europejskim prawie niemniej po tych i innych publikacjach nasuwa się kilka wniosków:
     Pierwsze
     Czy SN miał prawo cokolwiek zawieszać?
     W tej wyżej publikacji I innych nie znalazłem nic takiego żeby SN,sądy krajowe mógł(y) zawiesić prawo krajowe, natomiast owszem ale PRAWO UNIJNE na str 265 (od samej góry)?
     Oraz na Str 264 ciekawe stwierdzenie że: “Istnieje możliwość a żeby “sądy krajowe mogły również badać ważność aktu wspólnotowego,ale ostateczna decyzja należy tu do TSUE”!
     Co prawda w  artykule "oko",
     https://oko.press/co-zrobil-sad-najwyzszy-i-czy-mial-do-tego-prawo-wyjasniamy-w-9-punktach/

     podawane są 2 przykłady wyroków TSUE zawieszenia prawa krajowego , ale jeszcze z czasów EWG i późniejszy tuż przed Traktatem Lizbońskim, a wiadomo że ten dokonał pewnych zmian?No i obydwa dotyczą spraw gospodarczych(statki rybackie , gry losowe) , a tutaj mamy ustawy o funkcjonowaniu sądów państwowych!

     Druga sprawa :
     To ciekawe jak ten TSUE odniesie się do "zawieszenia części ustawy" przez SN!???
     W tym artykule "oko" panie redaktorki widać że przychylne dla SN i  przeciwniczki ostatnich reform same wyraźnie napisaly że  cytuję:
     “Kierując pytania prejudycjalne do TSUE, Sąd Najwyższy nie zawiesił działania ustawy o SN, tylko stosowanie jej kilku przepisów wobec konkretnych podmiotów, a to nie jest to samo. Faktycznie żaden sąd ani organ państwa (np. Prezydent) nie może „zawiesić” obowiązującej ustawy.
     Tychik:
     Moim skromnym to “częścioweć” jest po prostu niewykonalne, ponieważ "część ustawy, przepisów zawieszonych" ,
     co najmniej paraliżują, opóźniają, praktycznie nie pozwalają wykonywać , wprowadzać "przepisów,ustawy nie zawieszonych"-
     ;(strasznie to pogmatwane :)
     Trzecie:
     Ponadto w W/W opracowaniu pani Michalskiej
     http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/64533/14_Justyna_Michalska.pdf

     czytamy:
     Str253 (po środku)
     “Pytania prejudycjalne są wnoszone do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej- skiej w ramach postępowania toczącego się przed sądem krajowym....
     Tychik:
     Czy mamy więc sprawę(jeśli już to we “własnej sprawie” niżej:) , postępowanie , czy “jakieś niejasności” samego SN !?
     Dokładnie SN określił to jako "PYTANIA PRAWNE" na wokandzie, przyznam że sam nie rozpoznaję czy to "sprawa", czy też nie wiadomo co !
     Dalej Str 254 (nad punktem 2) Michalska:
     “Należy mieć na uwadze, że z momentem wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym sprawa główna nie jest przenoszona do rozpatrzenia przez Trybunał, ponieważ nie jest on sądem wyższej instancji w stosunku do sądów krajowych i sądy te nie tworzą z Try- bunałem hierarchicznego systemu8. “
     Tychik:
     Można z tego wnioskować,że SN będzie jednak musił sam przeprowadzić postępowanie i wydać uzasadniony wyrok, sama decyzja trybunału NIE wystarczy!

     T: kolejny czwarty problem to:
     Jakimś novum dla TSUE będzie również i to że SN praktycznie występuje WE WŁASNEJ SPRAWIE !!!
     http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?ItemSID=6274-423b5ec2-0369-4fea-95ed-4acac77d0ed0&ListName=esprawa2018&Search=%20III%20UZP%204/18

     Choćby dla poczucia dobrych zasad(o państwowym, też unijnym prawie nie wspominając) SN powinien tą sprawę przekazać innemu sądowi w tym wypadku TK, a jeśli nie wierzył (wymówka) to zawsze DOPIERO WTEDY mógł się odwołać do sądów unijnych!?
     Na stronie 256(góra) Michalska czytamy:
     [...]. 52. Drugi element – wewnętrzny – łączy się z pojęciem bezstronności i dotyczy jednakowego dystansu do stron sporu i ich interesów w odniesieniu do jego przedmiotu”
     A czy TK może być uznany(przez TSUE) również za sąd?
     Na stronie270 (u góry) Michalska czytamy:
     “Problematyczne jest określenie, czy również sąd konstytucyjny jest sądem w rozumieniu prawa unijnego. Nawet sam TS nie zajął jednoznacznego stanowiska w tej kwe- stii63. Nie sposób się jednak nie zgodzić, z K. Wójtowiczem, który trafnie zauważa, że: „[...] Skoro sądy konstytucyjne są ustanowione na podstawie prawa, mają charakter stały i stosują przepisy prawa, nie widać istotnych przeszkód, by rozstrzygając o zgod- ności prawa z konstytucją korzystały z możliwości zadawania pytań prejudycjalnych dotyczących wykładni lub ważności prawa Unii Europejskiej. Zwłaszcza byłoby to uza- sadnione w tych systemach, w których na mocy samej
     Tychik:
     SN praktycznie NIE uznaje , nie respektuje TK , "tłumacząc że niby rzekomo Ten podmiot jest uzależniony od obecnie rządzącej partii PiS !?
     A gdyby tak tak zadać pytanie , czy nawet wnieść do TSUE :
     "Czy obecny SN i większość sądownictwa w Polsce nie jest i nie była uzależniona najpierw od totalitarnego ustroju, a potem od POprzedników!? :)

     Ponadto w kolejnym opracowaniu również polecam !:
     Dr Piotr Kapusta
     Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Prawa Konstytucyjnego
     Sąd krajowy jako sąd unijny
     http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/64532/13_Piotr_Kapusta.pdf

     na str 230 czytamy(polecam całą stronę , ale tu fragmenty):
     “Stąd jednoznacznie wskazać należy, że „fakt członkostwa w Unii Europejskiej nie pozbawia państw członkowskich prawa do decydowania o swojej organizacji wewnętrznej............. Prawo Unii Europejskiej zamiast wskazywać na konkretne rozwiązanie prawne czy organ właściwy do załatwienia sprawy, skupia się na określaniu wymogów, praw i in- nych norm materialnoprawnych, przekazując organom Unii czuwanie nad zapewnie- niem efektywności przepisom tego prawa oraz jednolitego jego stosowania. Z tego też względu w świetle prawa unijnego w zasadzie bez różnicy pozostaje kwestia, jakim swoim organom zostanie powierzone przez państwo członkowskie stosowanie prawa “
     [I kontynulując na str 231 od góry JUŻ CAŁA STRONA BO WARTO!!! ]:
     -UE, gdyż należy to do wyłącznej kompetencji systemu konstytucyjnego danego państwa członkowskiego30. Jaskrawy wyraz zaprezentowanemu stanowisku dał Trybunał w wy- roku z dnia 12 czerwca 1990 r. w sprawie 8/88 Niemcy przeciwko Komisji, w którym ten stwierdził, że „jest sprawą państwa członkowskiego, czy gwarantowanie poszanowania prawa unijnego zostanie powierzone organowi władzy centralnej, samorządowej czy innego związku terytorialnego. Nie jest zadaniem Komisji wypowiadać się co do okre- ślenia właściwości na podstawie przepisów ustrojowych poszczególnych państw człon- kowskich i – w przypadku państw federalnych – co do obowiązków organów federal- nych i krajów związkowych. Ta może jedynie sprawdzać, czy zgodnie z warunkami krajowego porządku prawnego ustanowiony system środków nadzorczych i kontrolnych jest na tyle skuteczny, by zapewnić prawidłowe stosowanie prawa unijnego”31.
     Wskazywane w orzecznictwie TSUE wymogi i dość duża swoboda państw człon- kowskich w kształtowaniu właściwości organów władzy publicznej mają charakter ogólny – odnoszą się do wszelkiego rodzaju spraw i organów. Przystawiając przedsta- wione poglądy do organizacji wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich, przyjąć należy za C. Mikiem, że ani żadne z państw członkowskich, instytucji Unii ani sama Unia Europejska „nie może czynić zarzutu, że państwo stworzyło jakiś organ są- dowy lub nie, że umieściło go w takim, a nie innym miejscu hierarchii systemu sądow- nictwa lub też formalnie poza nim, że powierzyło mu takie, a nie inne kompetencje (właściwość), nakazało mu funkcjonować tak, a nie inaczej”32. Z tego też względu brak jest w Unii Europejskiej jednej wspólnej wszystkim państwom członkowskim struktury sądownictwa. Najwyraźniej różnice te widać przy zestawieniu systemu prawa kontynen- talnego z systemem common law. Jednak i w samym systemie kontynentalnym widocz- ne są daleko idące różnice, mające wpływ na funkcjonowanie władzy sądowniczej i sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Od tradycji danego państwa członkowskiego oraz woli aktualnego prawodawcy zależy także określenie właściwości i instancyjności (jej liczby i toku).
     Nie jest jednak tak, że w ramach zakreślonych orzecznictwem TSUE państwa członkowskie mają pełną dowolność w kształtowaniu władzy sądowniczej na swoim terytorium. W przytoczonym już art. 6 TUE zawarto również zobowiązanie Unii do po- szanowania wspólnych wszystkim państwom członkowskim zasad demokracji, do któ- rych zaliczyć należy również zasadę trójpodziału władzy. „Wymogiem stawianym pań- stwom członkowskim przez Unię jest więc zorganizowanie władzy sądowniczej w taki
     [KONTYNUŁUJEMY NA STR 232 od góry]
     sposób, aby była niezależna od władzy wykonawczej i ustawodawczej”33. Oprócz po- dobnej polskiej regulacji konstytucyjnej (art. 10 i 173 Konstytucji RP), wymagane jest gwarantowanie tych postanowień przepisami ustaw zwykłych (np. ustawa Prawo o ustro- ju sądów powszechnych, ustawa prawo o ustroju sądów administracyjnych) oraz w prak- tyce działania organów państwa. Oprócz niezależności sądów koniecznym elementem jest niezawisłość sędziowska.
     Biorąc pod uwagę wyżej przytoczone regulacje i orzecznictwo TSUE, potwierdzić należy pogląd, w myśl którego Unia Europejska nie narzuca państwom członkowskim swoich ścisłych przepisów regulujących ustrój sądownictwa. Stosowanie prawa unijne- go przez sądy krajowe odbywa się w zasadzie w ramach struktury sądownictwa wy- kształconej autonomicznie w każdym z państw członkowskich. Nadrzędnym celem jest zapewnienie jednolitości stosowania prawa UE, z zastrzeżeniem regulacji art. 6 TUE, w zasadzie bez ograniczeń w tej sferze na poziomie ponadnarodowym. “
     Tychik:
     Podsumówując to Uni , TSUE, KE wcale NIE zależy, (nie powinno zależeć) czy sędzia ma 65 lat ,czy 165 , czy jest izba dyscyplinarna, cz jej nie ma!?
     Natomiast co jest jest dla uni ważne: To żeby sąd był niezależny od wszelkich ,też państwowych nacisków
     I żeby wydawawał wyroki zgodne z prawem “duchem” unijnym !
     Nie wiem skąd się więc wzięły znane nam naciski KE na państwo polskie??? Moim zdaniem są one nielegalne nawet w świetle prawa unijnego I mają znamiona szykan !!!
     Dalej nie bardzo rozumiem na jakiej “podstawie “ SN chce obalić choćby “granice wiekowe ,oraz inne nowe ustawy” ?
     Co prawda zwolennicy SN podają przykład :
     http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/570757,sz-polska-wlasciwym-adresatem-wyroku-tsue-w-sprawie-portugalskiej.html

     ale dotyczy on wysokości zarobków sędziów, a podane tam wytłumaczenia wcale nie odnoszą się do “wieku orzekania” !?
     Co do unijnego wymogu “niezawisłości sędziów” , to Polska przecież wcale NIE wywiera żadnego bezpośredniego nacisku, a to że mianuje takich a nie innych sędziów NIE jest powodem do takich oskarżeń! Przecież jak obecna opozycja wygra wybory , to rónież dostanie możliwość obsadzania sędziów na wakujące miejsca ! I jest to “ODBICIE SIE DEMOKRACJI” W NIEZALEŻNYM SĄDOWNICTWIE, stosowanym zresztą w wielu krajach! Można również dochodzić i w “przeciwnym kierunku”, czy obecny SN i w dużej mierze jeszcze sądownictwo polskie nie jest pozostałością po totalitarnym ustroju i POprzednikach! ? : )))
     Poza tym fakt powoływania sędziów przez obecną większość parlamentaną wcale NIE gwarantuje jakiejś lojalności, czego przykładem jest sędzia Pszczółkowski z TK !

     W Końcu czy jako demokratyczne państwo i społeczeństwo mamy prawo do reform tego "tworu" jakim było i ciągle jest "sadownictwo polskie”, okrutne dla biednych i niezwykle łaskawe dla bogatych !?
     Przy całej niezawisłości i bezstronności sądy jednak nie mogą dalej pozostać bezkarnym "państwem w państwie" NAWET UNIJNYM !!!
     Jeśli TSUE zabierze Polsce te  I TAK JUŻ RESZTKI AUTONOMI SĄDOWNICZEJ , to sądy polskie już NIE będą dłużej “polskie tylko “unijne” i będą musiały zmienić nazewnictwo, czy oznakowania jak flagę, godło!?
     A w “efekcie domina” BEZ WOLNEGO , LUB PRZYNAJMNIEJ AUTONOMICZNEGI SĄDOWNICTWA MOŻE TO OZNACZAC KONIEC NASZEJ NIEPODLEGłOSCI !
     Nie wiadomo co potem przyjdzie unijnym lewakom do “głów”, może miast Prezydenta przyślą nam “gubernatora prowincji”, albo nie spodoba im się struktura administracyjna I stworzą “pomeranię” - były takie plany!!!
     ANI KROKU W TYŁ ! WALCZMY DO KONCA NAJPIERW NA GRUNCIE UNIJNYM PRÓBUJĄC UNIE ZMIENIC!? DUŻE ZNACZENIE BEDĄ MIAŁY WYBORY?!
     No a jak się nie uda to trzeba będzie szukać nowych rozwiązań po za Unią ,no bo już wtedy
     “ Nie warta będzie nasza skórka , za ich wyprawkę “ !
     Dodaj odpowiedź 10 9
       Odpowiedzi: 1
     • ,,,,,, IP
      Dodaj odpowiedź 9 24
        Odpowiedzi: 0
      • Obatel IP
       Władzo PiS! Żądam zebrania się 7 sędziów ( jakiegokolwiek sądu) i natychmiastowego zawieszenia niepolskiej stacji TVN !!!
       Dodaj odpowiedź 39 9
         Odpowiedzi: 0
       • przegraliście komuno IP
        Trybunał sprawiedliwości w Luksemburgu, nie ma prawa oceniać stan prawy w danym państwie, ale o drzewach może powiedzieć, że nie można ich wycinać i nic więcej.
        Dodaj odpowiedź 37 11
          Odpowiedzi: 0
        • to o co chodzi tym sędziom? IP
         Czy ktoś tego nie rozumie? Trybunał sprawiedliwości nie ma prawa oceniać zmian w naszym sądzie. Węgrzy wprowadzili, że wiek emerytalny sędziów zmienia się z 70 lat na 62 lata i TS w Luksemburgu kazał im zmienić na taki jaki obowiązuje w UE i Węgrzy zmienili na 65 lata, a TS to zatwierdził.
         Dodaj odpowiedź 35 7
           Odpowiedzi: 0
         • tak było pamiętam IP
          Jak to nie było, jaruzelski zawiesił wszystkie ustawy i jego wszystkie czerwone świnie, wprowadzając stan wojenny.
          Dodaj odpowiedź 32 9
            Odpowiedzi: 0
          • przegraliście żydowskie świnie IP
           Szczekali, że gersdorf nadal jest pierwszym dzyndzlem SN, a nie jest. Udawała curvvwa, że jest na urlopie.
           Dodaj odpowiedź 49 10
             Odpowiedzi: 0
           • Agathe_CH IP
            Treść została usunięta
            Dodaj odpowiedź 17 45
              Odpowiedzi: 1
            • Maciek IP
             "Zaznaczył również, że nie można założyć, że Sąd Najwyższy zawiesił stosowanie ustawy". Ergo, należy założyć, że nie zawiesił. Widzę, że rządzący obrali właściwy kurs. Rzecz jest bowiem w interpretacji postanowienia SN. Póki co jest ono nadinterpretowane. Zakłada się, że chodzi o wyłączenie danych przepisów w ogóle, a tymczasem jest tylko tak, że to wyłączenie zamyka się w granicach tej konkretnej sprawy, w której postanowienie wydano. Jest więc problem 2 (orzekających w tej sprawie), a nie 14 sędziów. A właściwie to nawet jest to zaledwie problem 1 sędziego. Czy to jest poważna przeszkoda na drodze do zreformowania SN? Wątpię.
             Dodaj odpowiedź 23 6
               Odpowiedzi: 0
             • taaaaa IP
              Prof. Romanowski: Trybunał UE już odpowiadał na podobne pytania

              Sąd Najwyższy zastosował rozwiązanie znane w prawie wspólnotowym od kilkudziesięciu lat jako niezbędny środek ochrony prawa unijnego w razie kolizji z prawem krajowym. Skutków zasady pierwszeństwa stosowania prawa EU doświadczyły już m.in. Niemcy, Włochy, Holandia, Luksemburg, Austria, Wlk. Brytania, Portugalia - pisze prof. Michał Romanowski z Uniwersytetu Warszawskiego.

              całość;
              https://t.co/hhaqrV7qZs
              Dodaj odpowiedź 8 23
                Odpowiedzi: 1
              • Nadzwyczajna kasta atakuje suwerena-Prezesie rat IP
               Prezesie ratuj ! Bo te sędziowskie ,,,,,,,swinie, naród polski przy nich zginie! Do tej pory nie odzywałem się w sprawie nadzwyczajnej kasty ! Dziś widzę że chcą zawrócić dobrą zmianę bo dotychczasowe numery UE i Timermansa nic nie dały a wybory tuż -tuż i ta lewacka hołota uderzyła łamiąc wszystkie prawa polskie i europejskie!
               Dodaj odpowiedź 38 8
                 Odpowiedzi: 1
               • taaaaa IP
                A w nagrodę sponsorujemy dworzanom pana Andrzeja przelot do Australii najdroższymi liniami.
                Dodaj odpowiedź 7 26
                  Odpowiedzi: 1

                Czytaj także