Kraj"Wp***dol Plus". Ostaszewska o wycofanym projekcie dot. przemocy w rodzinie

"Wp***dol Plus". Ostaszewska o wycofanym projekcie dot. przemocy w rodzinie

Maja Ostaszewska
Maja Ostaszewska / Źródło: video.wp.pl
Dodano 165
Maja Ostaszewska na swoim profilu na Instagramie opublikowała bardzo mocną grafikę.

Aktorka znana jest z zaangażowania w życie społeczno-polityczne. Promowała Czarne Marsze, broniła Puszczy Białowieskiej, a ostatnio walczyła o zakaz sprzedaży w hipermarketach żywych karpi.

Tym razem postanowiła zabrać głos ws. wycofanego już decyzją premiera projektu MRPiPS dot. zmian w ustawie związanej z przemocą w rodzinie.Projekt, który powstał w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej, pojawił się 31 grudnia na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Nowelizacja zakładała m.in. zmianę nazwy ustawy z "przeciwdziałania przemocy w rodzinie" na "przeciwdziałanie przemocy domowej". Poza zmianą tytułu największe kontrowersje budziły dwie zawarte w nim propozycje. Pierwsza to definicja ofiary przemocy, zgodnie z którą przemocą nie będzie już jednorazowe, a jedynie powtarzające się pobicie. Druga to kwestie proceduralne związane z tzw. Niebieską Kartą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami "podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę 'Niebieskiej Karty' i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie". Nowelizacja ustawa zakładała, że wszczęcie procedury "Niebieskiej Karty" będzie mogło nastąpić bez zgody osoby doznającej przemocy domowej "pod warunkiem, że grupa diagnostyczno-pomocowa w trakcie realizacji tej procedury uzyska pisemną zgodę tej osoby".

"Sam pomysł uznania, że jednorazowy atak nie jest przemocą przeraża. Takie podejście cofa nas w świadomości tego, czym jest przemoc domowa. Agresja, na którą nigdy nie może być zgody, bez żadnej taryfy ulgowej. Musimy reagować, musimy wspierać ofiary" – napisała Ostaszewska na Instagramie. Wpis zilustrowała dosadnym kolażem stworzonym ze zdjęć polskich aktorek i celebrytek, które wcieliły się w ofiary przemocy domowej. Kolażowi towarzyszy napis: "Polki dziękują na nowy program WP***DOL PLUS".

Czytaj także:
"Taki projekt nie powinien wyjść poza mury resortu". Bojanowska oddała się do dyspozycji minister Rafalskiej
Czytaj także:
"Dlaczego minister Rafalska kłamie?". Brejza żąda informacji o projekcie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

/ Źródło: Twitter / Instagram
/ zdą

Czytaj także

 165
 • antypo IP
  I znowu to szmacisko się wyprodukowało.
  Dodaj odpowiedź 11 2
    Odpowiedzi: 0
  • zły duch IP
   WP***DOL PLUS". ...Hasło haseł....No ale ?..Myślę.że nie jest to projekt Bojanowskiej...Ona została tylko wrobiona..
   Dodaj odpowiedź 9 1
     Odpowiedzi: 0
   • mirmir IP
    Trzeba przyznać hasło dżwięczne i nośne medialnie "WPIERDOL+"
    Dodaj odpowiedź 7 2
      Odpowiedzi: 0
    • Ania z V D IP
     takie inscenizacje, jak z tymi "pobitymi" to nasza pani od plastyki produkuje taśmowo, na każdą okoli - - czność. Nawet lepsze, od tych aktorek
     Dodaj odpowiedź 4 4
       Odpowiedzi: 0
     • Gienia IP
      Ta Ostaszewska niczym Mędrzec. Paru dni nie wytrzyma bez lansu. Tylko, że Stary tweetuje, a ona nowoceśnie - na Instagramie
      Dodaj odpowiedź 6 6
        Odpowiedzi: 0
      • Franek IP
       Te pobite ze zdjęcia dzwoniły już na "niebieską linię"?
       Dodaj odpowiedź 7 5
         Odpowiedzi: 0
       • mr.off IP
        NOWY NUMER OGÓLNOPOLSKIEGO POGOTOWIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA" - 800-12-00-02
        Dodaj odpowiedź 4 0
          Odpowiedzi: 0
        • mr.off IP
         Raport „Przemoc wobec kobiet: badanie przeprowadzone w skali UE”

         W marcu 2014 r. Agencja Praw Podstawowych, niezależna agencja Unii Europejskiej powołana do istnienia w 2007 r. opublikowała raport „Przemoc wobec kobiet: badanie przeprowadzone w skali UE”. Wyniki przeprowadzonego przez Agencję badania dotyczącego przemocy wobec kobiet zostały opracowane w oparciu o rozmowy z 42 tys. kobiet ze wszystkich 28 państw członkowskich UE, przy czym w każdym państwie członkowskim przeprowadzono średnio 1 500 rozmów. Respondentki zostały wybrane metodą doboru losowego. Wyniki badania są reprezentatywne dla doświadczeń i opinii kobiet w wieku od 18 do 74 lat żyjących w UE. Standardowe rozmowy przeprowadzane w ramach badania obejmowały pytania dotyczące przemocy fizycznej, seksualnej i psychicznej (w tym w dzieciństwie), molestowania seksualnego i prześladowania, w tym także za pośrednictwem nowych środków przekazu, takich jak internet.

         Wyniki badań wskazały, że istnieją duże różnice pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Jako jedną z przyczyn podawanych przez autorów raportu jest m.in. dosyć niski, w niektórych państwach, poziom akceptacji dla otwartego poruszania problemu przemocy i ważąca się z tym tabuizacja tego tematu. Z wyników badań wyraźnie możemy zaobserwować, że respondentki z państw, w których spotykamy się z większą świadomością m.in. w zakresie prawa do równego traktowania oraz gdzie prowadzone są od dłuższego czasu działania edukacyjne i prewencyjne, częściej i bardziej otwarcie rozmawiały o swoich doświadczeniach. Bez wglądu jednak na przyczyny i istnienie różnic pomiędzy poszczególnymi państwami, kluczowym wydaje się fakt, iż wyniki badań stanowią wyraźny dowód na istnienie, zarówno na poziomie UE jak i krajowym, olbrzymiej grupy kobiet, które doświadczyły lub nadal doświadczają przemocy fizycznej, seksualnej lub psychicznej w swoim codziennym życiu.

         Zbiorcze wyniki badań pokazały m.in.:

         33% kobiet doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej po ukończeniu 15 roku życia - w skali UE odsetek ten odpowiada 62 milionom kobiet;
         22% kobiet doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony partnera;
         5% wszystkich kobiet, które wzięły udział w badaniu, zostało zgwałconych - w skali UE odsetek ten odpowiada 9 milionom kobiet;
         55% kobiet doświadczyło którejś z form molestowania seksualnego. W przypadku 32% wszystkich ofiar molestowania sprawcą był przełożony, kolega lub klient;
         75 % kobiet zajmujących najwyższe stanowiska w kadrze menadżerskiej będąc w pracy doświadczyło zachowań stanowiących molestowanie seksualne;
         33% kobiet doświadczyło w dzieciństwie przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony osoby dorosłej. 12% kobiet w dzieciństwie doświadczyło przemocy seksualnej, przy czym połowa
         z nich – ze strony nieznanych mężczyzn. Najczęstszą formą przemocy było w tych przypadkach obnażanie narządów płciowych przez osobę dorosłą lub dotykanie narządów płciowych bądź piersi dziecka.
         Analiza ogólnych wyników badania przeprowadzonego w Polsce, na pierwszy rzut oka wydaje się być zaskakująco optymistyczna. Polska jest w grupie państw o najniższym procencie kobiet, które doświadczyły przemocy fizycznej i / lub seksualnej ze strony obecnego lub byłego partnera (19% kobiet). W Polsce, a także w Portugalii i Rumunii, występowanie molestowania seksualnego w wieku od 15 lat jest na jednym z najniższych poziomów (32% kobiet) ze wszystkich państw członkowskich UE (zjawisko to rzadziej występuje jedynie w Bułgarii - 24%) z średnią w UE wynoszącą 55%.

         Pomimo tak „dobrego”, w skali Europy wyniku, dokonanie szybkiej kalkulacji uzyskanych danych badań wskazuje, że około 3 i pół miliona kobiet w Polsce, przynajmniej raz w swoim życiu, padło ofiarą przemocy fizycznej i / lub seksualnej. Jednocześnie, jak wynika z danych za rok 2013 zbieranych przez Policję w ramach działań podjętych w procedurze „Niebieskie karty”, liczba kobiet - ofiar przemocy, wyniosła około 58 tysięcy. Statystyki sądowe za ten rok identyfikują zaś jedynie 13.782 kobiet jako pokrzywdzone przestępstwami kwalifikowanymi w ramach przemocy w rodzinie. Zestawienie tych danych pokazuje nam jak duża liczba kobiet pozostaje sama, bez pomocy i wsparcia w świetle doznawanej krzywdy.

         Link do badań: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_pl.pdf
         Raport „Odmowy wszczęcia i umorzenia postępowań w sprawach o zgwałcenia popełnione po zniesieniu wnioskowego trybu ścigania”

         Raport "Odmowy wszczęcia i umorzenia postepowań w sprawach o zgwałcenie popełnione po zniesieniu wnioskowego trybu ścigania" podsumowujący, wykonane na zlecenie Biura Pełnomocnika do Spraw Równego Traktowania, badania przeprowadzone przez mec. Artura Pietrykę. Badanie aktowe i analiza dostępnych danych zostały dokonane w ramach realizowanego przez Biuro Pełnomocnika, finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, projektu, który ma na celu wzmocnienie świadomości społecznej na temat niedopuszczalności przemocy wobec kobiet, w szczególności przemocy seksualnej. Celem przeprowadzonego badania było dokonanie wstępnej ewaluacji oraz diagnozy, w jakim stopniu w praktyce realizowane są nowe, wyżej opisane, regulacje prawne.

         Dokonana przez autora raportu analiza danych statystycznych uzyskanych od Prokuratury Generalnej z poszczególnych apelacji prokuratorskich wykazała, że sprawy o zgwałcenie prowadzone są najczęściej w dużych aglomeracjach cechujących się dużą liczbą mieszkańców. W blisko 19 % spraw, w których zawiadomiono o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zgwałcenia, nie wszczęto postępowania przygotowawczego, natomiast w przypadku aż 36 % wszystkich spraw, nie doszło do skierowania do sądu aktu oskarżenia w sprawie. W świetle przedmiotowych statystyk uzasadniona może być obawa, że interesy osób pokrzywdzonych w sprawach o zgwałcenie nie są należycie zabezpieczone.

         Link do raportu.
         Dodaj odpowiedź 4 1
           Odpowiedzi: 0
         • Tymon IP
          Treść została usunięta
          Dodaj odpowiedź 1 11
            Odpowiedzi: 1
          • POpapraniec! IP
           Żeby jakieś prawo weszło w życie to musi być uchwalone, podpisane przez prezydenta i opublikowane. A było?, a może OTUA inaczej stanowi!. To właśnie u tych celebrytów dochodzi najwięcej do przemocy z nadmiaru kasy. Miejcie to na uwadze.
           Dodaj odpowiedź 15 5
             Odpowiedzi: 0
           • TStsTS IP
            Czy te oczy moga kłamać?
            Ta ryfka wyssała rewolucję z mlekiem matki.
            Dlatego grandziarze i ich suki uciekają do przodu w coraz większą hucpę.

            Co robić? Ignorować.
            Przynajmniej raz na sto lat, komuś puszczą nerwy i pozamiata.
            Dodaj odpowiedź 16 5
              Odpowiedzi: 0
            • Spinrad IP
             Problem to nie to, że Ostaszewska zamieściła jakiś tam wpis i zdjęcia.
             Problem tkwi w tym, że rządzący zachowują się nieprofesjonalnie. Totalny brak wyobraźni i woda na młyn dla wszystkich lewaków!
             Dodaj odpowiedź 15 4
               Odpowiedzi: 0
             • podPiS IP
              Pani Ostaszewska powinna jako pierwsza zostać objęta programem wpi...ol Plus.Może w głowie by się jej poukładało i zaczęłaby mówić ,nomen omen,do rzeczy
              Dodaj odpowiedź 19 8
                Odpowiedzi: 1
              • Gościu IP
               Na aktorstwie nie zarabia i nie jest popularna to znalazła sobie inne dobrze płatne hobby!Z czegoś trzeba życz!
               Dodaj odpowiedź 17 5
                 Odpowiedzi: 0
               • antyM IP
                WP***DOL PLUS" WSZYSTKIM ZAWSZONYM C*W*ELEBRYTOM TO POMYSŁ GODNY POPARCIA!!!
                WP***DOL PLUS" PLATFORMIE OBYWATELSKIEJ W WYBORACH DO EUROPARLAMENTU!!!
                WP***DOL PLUS" LECHOWI "BOLKOWI" W. I JEMU PODOBNYM KONFIDENTOM!!!
                WP***DOL PLUS" NIEDOBITKOM ZW WSI!!!
                WP***DOL PLUS" WSZYSTKIM ZDRAJCOM I ZAPRZAŃCOM!!!
                WP***DOL PLUS" NADZWYCZAJNEJ KAŚCIE!!!
                Dodaj odpowiedź 26 6
                  Odpowiedzi: 0

                Czytaj także