Regulamin

Regulamin


Regulamin serwisu DO RZECZY+Regulamin serwisu DO RZECZY+

Do Rzeczy+ jest serwisem subskrypcyjnym, w ramach którego nasi użytkownicy mają dostęp do ekskluzywnych, cyfrowych treści informacyjnych i edukacyjnych, w tym archiwalnych (dalej jako „Treści Serwisu”) przesyłanych za pośrednictwem Internetu i wyświetlanych na wybranych komputerach oraz innych urządzeniach połączonych z Internetem.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Do Rzeczy+ Premium (dalej jako „Serwis”).

1. Postanowienia Ogólne

 1. Wydawcą Serwisu jest Orle Pióro sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02- 486), al. Jerozolimskie 212, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000279301, NIP 7010063425, REGON: 140925749, kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł, numery kontaktowe: tel. (022) 347 50 00 fax. (022) 347 50 01, (dalej zwana „Wydawcą”).
 2. We wszystkich sprawach związanych z Serwisem można kontaktować się z Wydawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected].
 3. Użytkownikiem Serwisu może być tylko osoba posiadającą pełną zdolność co czynności prawnych, która zarejestrowała się z w Serwisie zgodnie z niniejszym Regulaminem i utworzyła Konto (dalej jako „Użytkownik”).
 4. Korzystania z Serwisu odbywa się, wedle wyboru Użytkownika, bądź w ramach wybranego przez Użytkownika okresu subskrypcji (np. 3 lub 6 miesięcy) bądź w ramach stałego, automatycznie odnawianego członkostwa, w ramach którego Użytkownik ma bezterminowy dostęp do Treści Serwisu (dalej obie te formy korzystania z Serwisu będą łącznie określane jako „Usługa”). Usługę świadczy Wydawca.
 5. Treści Serwisu mogą być zróżnicowane ze względu na pakiet jaki wybrał Użytkownik w ramach rejestracji w Serwisie lub w ramach korzystania z Konta (dalej jako „Pakiet”).

2. Rejestracja, prowadzenie konta i wymagania techniczne

 1. Rejestracja w Serwisie jest dostępna przez portal dorzeczy.pl. Rejestracja polega na założeniu konta w Serwisie, które jest funkcjonalnością umożliwiającą dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu (dalej i wcześniej jako „Konto”). Założenie i dostęp do Konta są nieodpłatne.
 2. Użytkownik może być zobowiązany do użycia linka aktywacyjnego przesłanego przez Wydawcę na wskazany przez niego adres e-mail w celu aktywacji Konta.
 3. Rejestracja w Serwisie wymaga podania przez Użytkownika adresu e-mail i hasła zabezpieczającego Konto Użytkownika.
 4. W celu skorzystania z Usługi Użytkownik oprócz Konta musi posiadać: komputer lub inne urządzenie przetwarzające dane typu tablet, smartphone itp., dostęp do sieci Internet, przeglądarkę internetową (Firefox 52.0 lub wersja wyższa, Chrome 49.0 lub wersja wyższa, Chrome Mobile 51.0 lub wersja wyższa, Microsoft Internet Explorer 11.0 lub wersja wyższa, Opera 47.0 lub wersja wyższa, WebKit Mobile 4.0 lub wersja wyższa) oraz ewentualnie oprogramowanie do odtwarzania plików w formacie.pdf. W przypadku jeśli w ramach Treści Serwisu Wydawca zaproponuje dodatkowe produkty wymagające innych aplikacji Użytkownik zostanie o tym powiadomiony w stosownym komunikacie.
 5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usługi za pomocą maksymalnie 3 (trzech) różnych urządzeń z dostępem do Internetu.
 6. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto. Jednakże jeżeli Użytkownik korzysta z Usługi, to usunięcie Konta uniemożliwi Użytkownikowi dalsze korzystanie z Usługi.
 7. Wydawca może usunąć Konto Użytkownika, po uprzednim powiadomieniu z 1- miesięcznym wyprzedzeniem: i) w przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu udostępniania Konta wszystkim Użytkownikom, ii) w przypadku, gdy Użytkownik nie zalogował się do Konta przez okres wynoszący co najmniej 12 miesięcy; jednakże w takim wypadku Wydawca nie może usunąć Konta bez zgody Użytkownika, jeżeli na podstawie odpłatnej umowy z Użytkownikiem świadczy mu Usługę.

3. Treści

 1. Treści Serwisu są co do zasady dostępne on-line, co oznacza że aby je przeglądać potrzebny jest dostęp do sieci Internet. Wydawca może ale nie musi zapewnić możliwość zapisania Treści na urządzeniu Użytkownika.
 2. Korzystanie z Treści Serwisu jest co do zasady odpłatne. Wydawca może jednak udostępnić Użytkownikom posiadającym Konto nieodpłatny, limitowany dostęp do Treści Serwisu jeśli nie zdecydowali się oni na Pakiet płatny, np. poprzez dostęp do wybranej liczby artykułów w pewnym okresie czasowym.
 3. Serwis oraz wszelkie Treści Serwisu oglądane przy jego użyciu są przeznaczone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego i nie mogą być udostępniane żadnym osobom, które nie mieszkają z Użytkownikiem w gospodarstwie domowym. W okresie członkostwa w Serwisie Wydawca udziela Użytkownikowi ograniczonego, niewyłącznego i nieprzenoszalnego prawa dostępu do Serwisu i do oglądania Treści Serwisu. Z wyjątkiem określonych powyżej praw Użytkownik nie uzyskuje żadnych innych praw do Treści Serwisu. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Serwisu w celu publicznego rozpowszechniania Treści Serwisu.
 4. Jakiekolwiek korzystanie z Serwisu lub zawartych w nim utworów mające charakter zawodowy lub zarobkowy wymaga zgody Wydawcy udzielonej w formie dokumentowej.
 5. Serwis jest udostępniany użytkownikom na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Wydawca dołoży starań aby Serwis był dostępny na całym świecie, nie gwarantuje jednak że całości Treści Serwisu będzie dostępna dla Użytkownika, jeśli Użytkownik będzie korzystał z Usługi z terytorium innego państwa. W razie wątpliwości w tym zakresie należy skontaktować się z Wydawcą.
 6. Treści Serwisu mogą być zmienne w czasie. Wydawca dołoży starań aby rozszerzać zbiór utworów składających się na Treść Serwisu, jednak nie może wykluczyć sytuacji, w której niektóre utwory ujęte w Serwisie staną się niedostępne.
 7. Dostęp do Treści Serwisu następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu przez Wydawcę opłaty za Usługę.

4. Czas trwania Usługi

 1. Stałe członkostwo w Serwisie jest automatycznie przedłużane aż do rezygnacji (dalej jako „Stałe członkostwo”).
 2. Dostęp do Usługi w ramach czasowego dostępu wygasa po upływie przewidzianego z góry okresu subskrypcji (dalej jako „Czasowy dostęp do Usługi”). Czasowy dostęp do Usługi jest opłacany przez Użytkownika z góry i uprawnia go do korzystania z Usługi przez przewidziany z góry okres czasu np. 3 lub 6 miesięcy. Czasowy dostęp do Usługi nie podlega automatycznemu przedłużeniu.
 3. Wydawca dopuszcza 2 formy świadczenia Usług w ramach Stałego członkostwa:
  1. poprzez subskrypcję miesięczną autoodnawialną, która jest odnawiana co miesiąc (miesiąc rozumiany jako 4 tygodnie tj. 28 dni) wraz z zakończeniem każdego z kolejnych 4 tygodni świadczenia Usługi, co wiąże się z automatycznym obciążaniem płatnością Użytkownika zgodnie z cennikiem,
  2. poprzez subskrypcję długoterminową autoodnawialną w oparciu o określony z góry okres dłuższy niż miesiąc (w zależności od aktualnej oferty Wydawcy) może to być kwartał rozumiany jako 12 tygodni, półrocze rozumiane jako 26 tygodni lub rok rozumiany jako 52 tygodnie), która jest odnawiana o ten okres czasu wraz z zakończeniem każdego kolejnego okresu czasu świadczenia Usługi, co wiąże się z automatycznym obciążaniem płatnością Użytkownika zgodnie z cennikiem,
  3. poprzez subskrypcję czasową o okresach trwania: miesiąc rozumiany jako 4 tygodnie, kwartał rozumiany jako 12 tygodni półrocze rozumiane jako 26 tygodni lub rok rozumiany jako 52 tygodnie. Odnowienie subskrypcji nastąpić może poprzez złożenie kolejnego zamówienia przez Użytkownika, moment przedłużenia zależy od terminu zamówienia i zapłaty przez Użytkownika (w przypadku złożenia zamówienia przed zakończeniem subskrypcji zostanie ona przedłużona na kolejny okres po wygaśnięciu poprzedniej aktywnej subskrypcji na tym koncie Użytkownika).
 4. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować ze Stałego członkostwa w ofertach z automatycznym przedłużeniem subskrypcji poprzez przekazanie Wydawcy stosownej dyspozycji za pośrednictwem Konta. Rezygnacja z usługi musi zostać zgłoszona najpóźniej w terminie 7 dni przed dniem automatycznego przedłużenia czasu świadczenia Usługi w ramach Stałego członkostwa pod rygorem automatycznego przedłużenia Stałego członkostwa i pobrania należnej płatności. Rezygnacja z Usługi świadczonej w ramach Stałego członkostwa w Serwisie nie upoważnia Użytkownika do żądania od Wydawcy zwrotu jakichkolwiek opłat. Wydawca zatrzymuje wszelkie opłaty otrzymane przez Użytkownika, przy czym Użytkownik będzie uprawniony do korzystania z Serwisu do dnia w którym nastąpiło by automatyczne odnowienie subskrypcji w ramach stałego członkostwa.
 5. Rezygnacja o której mowa w pkt. 4 nie dotyczy Czasowego dostępu do Usługi.
 6. Usługa świadczona w ramach Stałego członkostwa zostanie zablokowana jeśli Wydawcy nie uda się pobrać płatności od Użytkownika niezwłocznie po upływie ostatniego okresu rozliczeniowego zgodnie z wybraną przez Użytkownikiem formą subskrypcji.
 7. Wydawca jest uprawniony czasowo zablokować Konto lub Usługę lub rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym w przypadku gdy Użytkownik korzystając z Serwisu dokonał jednego z następujących czynów: rażąco naruszył niniejszy Regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dokonał lub próbował dokonać nieuprawnionej ingerencji w Serwisie (np. w postaci przełamania zabezpieczeń technicznych, zainfekowania wirusem komputerowym, uszkodzenia Serwisu itp.), dokonał płatności z naruszeniem prawa, umyślnie działał na szkodę Wydawcy lub naruszył jego interesy. W takim wypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot jakiejkolwiek części uiszczonej opłaty za Usługę.

5. Płatność

 1. Usługa jest dostępna po uiszczeniu opłaty za korzystanie z Usługi (dalej i wcześniej jako „Opłata”). Opłaty są pobierane z góry, w kwotach odpowiadających cenie danej subskrypcji i wybranego przez Użytkownika Pakietu, zgodnie z ofertą zaakceptowaną przez Użytkownika w procesie rejestracji lub panelu Konta.
 2. W przypadku Stałego członkostwa opłata jest uiszczana w cyklach miesięcznych lub dłuższych, w zależności od formy subskrypcji w ramach Stałego członkostwa, jaką Użytkownik wybrał w ramach rejestracji w Serwisie lub w panelu Konta. Opłaty pobierane są automatycznie przez Operatora Płatności. W przypadku Czasowego dostępu do Usługi opłata jest pobierana w całości z góry.
 3. Opłaty są uiszczane w kwotach wskazanych w ofercie Wydawcy wskazanej w procesie rejestracji lub w panelu Konta.
 4. Wydawca nie zbiera i nie przechowuje danych o kartach kredytowych czy innych danych płatniczych, a także nie obsługuje bezpośrednio transakcji płatniczych.
 5. Płatności za Usługę mogą być dokonywane:
  • przez system PayU na warunkach określonych przez administratora tego systemu - PayU S.A. z siedzibą w Krakowie, warunki płatności dostępne w witrynie http://www.payu.pl/,
  • za pomocą płatności karty Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard Electronic lub MasterCard, na warunkach ustalanych przez operatorów tych kart,
  • poprzez płatność przelewem bankowym online lub poprzez płatność poprzez system Blik lub inną dostępną metodę płatności, na warunkach ustalanych przez bank w którym wykonywana jest operacja,
  • przy czym w/w operator płatności, operatorzy kart płatniczych i banki określone są dalej i wcześniej zbiorczo jako „Operator Płatności”.
 6. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do Operatora Płatności.

6. Reklamacje, ograniczenia odpowiedzialności i prawa konsumenta

 1. Wydawca zobowiązuje się świadczyć Usługę bez wad.
 2. Użytkownikowi przysługuje reklamacja w zakresie dotyczącym nieprawidłowego działania Usługi oraz w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wydawcę Usługi.
 3. Reklamacje dotyczące Usługi można zgłaszać pisemnie na adres Wydawcy wskazany w pkt 1.1 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].
 4. Reklamacja powinna być zgłoszona przez Użytkownika w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty zaistnienia nieprawidłowości w korzystaniu z Usługi.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Wydawcę lub upoważnioną przez niego osobę w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie Wydawca poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku gdy reklamacja będzie zasadna Wydawca w porozumieniu z Użytkownikiem albo udostępni ponownie poprawioną już Usługę albo w inny sposób zrekompensuje poniesioną szkodę, w szczególności poprzez wydłużenie okresu świadczenia Usługi o okres w którym Usługa nie była dostępna.
 6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać w swej treści: oznaczenie Użytkownika (w szczególności imię̨ i nazwisko), adres poczty elektronicznej użytej podczas rejestracji w Serwisie oraz ewentualnie adres do korespondencji (pocztowej), a także dokładny opis problemu i ewentualnie okoliczności uzasadniające reklamację i przedmiot reklamacji.
 7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Usługi spowodowany okolicznościami, których nie można uniknąć bez istotnych, dodatkowych kosztów lub z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, jak również spowodowanych działaniami siły wyższej. W szczególności Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości dotyczących zamówienia, w tym parametrów dostępowych (kod dostępu) na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika. Za złamanie postanowień niniejszego Regulaminu poczytuje się nieudostępnienie Usługi w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia przez Użytkownika reklamacji zawierającej informacje niezbędne do ustalenia przyczyn niedostępności Usługi dla Użytkownika.
 8. Na Usługę nie jest udzielana gwarancja. Wydawca nie świadczy usług posprzedażowych.
 9. Wydawca informuje, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 11. Wydawca wskazuje, że z uwagi na charakter Usługi a także treść art. 38 pkt.13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Użytkownik będący konsumentem nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi jeśli wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

7. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku jeśli Wydawca udostępnia Serwis osobom trzecim na innej podstawie niż te które są opisane w niniejszym Regulaminie to do takiego korzystania z Serwisu stosuje się postanowienia Regulaminu, chyba że indywidualnie zawarte umowy stanowią inaczej.
 2. Wydawcy przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiana treści Regulaminu wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianie.
 3. Brak informacji ze strony Użytkownika o odmowie przyjęcia nowej treści Regulaminu w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia poczytuje się za zgodę na jego stosowanie.
 4. W przypadku odmowy przyjęcia nowej treści Regulaminu przez Użytkownika Wydawca może podjąć decyzję o wygaśnięciu subskrypcji w dniu w którym doszło by do jej automatycznego odnowienia na warunkach niniejszego Regulaminu, jeśli Usługa świadczona jest w ramach Stałego członkostwa. W takim wypadku nie następuje automatyczne przedłużenia umowy o świadczenie Usługi.
 5. Realizacja Usługi jest związana z przetwarzaniem przez Wydawcę danych osobowych Użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat zapoznaj się z „Polityką Prywatności” dostępną na stronie www.dorzeczy.pl.

Regulamin korzystania z artykułów prasowychRegulamin korzystania z artykułów prasowych Tygodnika „Do Rzeczy”, Miesięcznika „Do Rzeczy Historia” w postaci wydania papierowego, jak i E-wydania lub serwisu internetowego www.dorzeczy.pl

Tygodnik „Do Rzeczy”, Miesięcznik „Do Rzeczy Historia” wersja papierowa, e-wydanie oraz serwis internetowy www.dorzeczy.pl są publikacjami periodycznymi w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631; dalej jako: p.a.p.p), rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku – Prawo prasowe (Dz. U. nr 5 poz. 24; dalej jako: Prawo prasowe), wydawanym przez spółkę Orle Pióro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-486), Aleje Jerozolimskie 212, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279301, NIP: 7010063425, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł – w całości wpłaconym.

Ochrona prawna

Tygodnik „Do Rzeczy”, Miesięcznik „Do Rzeczy Historia” w postaci wydania papierowego, jak i E-wydania lub serwis internetowy www.dorzeczy.pl, podlegają ochronie prawnej określonej zarówno w p.a.p.p., jak i w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, (Dz. U. nr 128 poz. 1402) a także ochronie na podstawie regulacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503).

Kopiowanie lub dalsze rozpowszechnianie całości wydania Tygodnik „Do Rzeczy”, Miesięcznik „Do Rzeczy Historia” w postaci wydania papierowego, jak i E-wydania lub serwis internetowy www.dorzeczy.pl lub ich fragmentów, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w p.a.p.p., bez zgody wydawcy jest zabronione. Wyjątki od wyłącznego prawa wydawcy nie mogą naruszać normalnego korzystania z publikacji oraz godzić w słuszne interesy wydawcy.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wydawca przedstawia niniejszy regulamin i uznaje, że – w przypadku niektórych rodzajów korzystania w ramach dozwolonego użytku publicznego – stosowanie zasad zawartych w niniejszym regulaminie nie narusza jego słusznych interesów oraz normalnego korzystania z utworu.

I. Słownik pojęć zdefiniowanych w REGULAMINIE KORZYSTANIA Z ARTYKUŁÓW PRASOWYCH

 1. Prasa oznacza dzienniki, czasopisma i zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do postanowień art. 20 Prawa prasowego oraz programy radiowe i telewizyjne w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r., nr 7, poz. 34.);
 2. Materiałem prasowym jest materiał prasowy w rozumieniu Prawa prasowego opublikowany w Tygodniku „Do Rzeczy”, Miesięczniku „Do Rzeczy Historia” w postaci wydania papierowego, jak i E-wydania lub serwisie internetowym www.dorzeczy.pl;
 3. Artykułem jest Materiał prasowy będący utworem w rozumieniu p.a.p.p., w szczególności prezentujący opinie, poglądy, ustalenia lub stanowisko twórcy na określony temat, a także sprawozdanie lub wywiad;
 4. E-wydanie jest to cyfrowa postać egzemplarza dziennika lub czasopisma. E-Wydanie jest elektroniczną bazą danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz stanowi utwór w rozumieniu p.a.p.p.;
 5. Serwis internetowy www.dorzeczy.pl oznacza zbiór stron internetowych dostępnych w sieci internet pod określonymi w stopce serwisu lub regulaminie domenami, dostępny wyłącznie dla Użytkowników serwisu;
 6. Przedrukiem jest rozpowszechnienie w Prasie przez wydawcę – w celach informacyjnych i w oryginale – całości lub co najmniej 20%-części Artykułu wcześniej rozpowszechnionego w Prasie przez innego wydawcę;
 7. Przeglądem prasy są tworzone w celach informacyjnych artykuły bądź audycje, zestawiające informacje na temat tych publikacji i utworów, zawierające ich tytuły, imiona i nazwiska ich autorów (pseudonimy), zaczerpnięte z nich cytaty z ich źródłami oraz komentarze autora przeglądu;
 8. Opracowaniem artykułu jest utwór powstały w wyniku adaptacji, tłumaczenia, omówienia lub innego przerobienia. Opracowaniem artykułu jest także przejęcie informacji zawartej w Artykule, wraz z przejęciem układu i struktury jej przedstawienia (tzw. sparafrazowanie). Opracowanie artykułu wymaga podania przypisu, zawierającego tytuł utworu pierwotnego, imię i nazwisko (pseudonim) jego autora oraz źródło;
 9. Cytat oznacza urywek rozpowszechnionego Artykułu lub rozpowszechniony drobny Artykuł w całości, przytoczony w innym utworze stanowiącym samoistną całość, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości, z podaniem imienia i nazwiska (pseudonimu) twórcy oraz źródła;
 10. Prostą informacją prasową, niepodlegającą ochronie prawa autorskiego, jest Materiał prasowy pozbawiony cech indywidualnej twórczości, np. programy telewizyjne, teatralne i kinowe, notowania giełdowe i walutowe, informacje o wypadkach, komunikaty o pogodzie, proste ogłoszenia i wiadomości, sondażowe wypowiedzi czytelników, słuchaczy lub widzów – z zastrzeżeniem ochrony sposobu wyrażenia, w tym w szczególności ochrony układu graficznego oraz danych stanowiących zawartość chronionej bazy danych;
 11. Fotografią reporterską jest fotografia będąca uchwyceniem „na gorąco” obserwowanego zdarzenia, migawką tego, co się działo, a nie tłem, w którym wcześniej rozwijała się akcja;
 12. Uprawnionym jest wydawca Prasy oraz – w przypadku, gdy wydawca Prasy nie nabył autorskich praw majątkowych albo licencji wyłącznej do Artykułu – podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe lub licencja wyłączna do Artykułu;
 13. Strona znormalizowanego maszynopisu to tekst w postaci kartki maszynopisu zawierający 1.800 znaków ze spacjami1 lub plik elektroniczny zawierający tekst składający się z 1.800 znaków ze spacjami;
 14. Objętość artykułu – liczba znaków ze spacjami w Artykule;
 15. © - znak zastrzeżenia praw autorskich;
 16. - znak odpłatności;
 17. ©℗ - umieszczenie takich dwóch znaków przy Artykule, w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza możliwość jego dalszego rozpowszechniania tylko i wyłącznie po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.dorzeczy.pl i w zgodzie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 18. Użytkownikiem serwisu jest osoba fizyczna będąca subskrybentem lub prenumeratorem serwisu.
 19. Użytkownik Instytucjonalny – podmiot, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub osobą prawną, udostępniającą pracownikom lub współpracownikom dostęp do Serwisu;
 20. Subskrypcja Serwisu oznacza wyrażanie zgody przez użytkownika na zasady dotyczące korzystania z tego Serwisu w tym w szczególności politykę prywatności i akceptację plików cookies. Zgoda na subskrypcję może wymagać korzystania z Serwisu za pośrednictwem indywidualnego konta Użytkownika lub akceptacji przez Użytkownika plików cookies;.
 21. Prenumerata Serwisu oznacza uzyskanie dostępu do Serwisu za odpłatnością w tym w szczególności w systemie „paywall”;
 22. Wydawca – wydawca Tygodnika „Do Rzeczy”, Miesięcznika „Do Rzeczy Historia” w postaci wydania papierowego, jak i E-wydania oraz serwisu internetowego www.dorzeczy.pl, tj. spółka Orle Pióro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-486), Aleje Jerozolimskie 212, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279301, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł – w całości wpłaconym;

II. Zasady korzystania z Tygodnika „Do Rzeczy”, Miesięcznika „Do Rzeczy Historia” w postaci wydania papierowego, jak i E-wydania lub serwisu internetowego www.dorzeczy.pl przez osoby fizyczne w celach związanych z użytkiem osobistym.

Stosownie do treści art. 23 p.a.p.p. osoby fizyczne niebędące Użytkownikami Instytucjonalnymi, ani osobami korzystającymi z Tygodnika „Do Rzeczy”, Miesięcznika „Do Rzeczy Historia” w postaci wydania papierowego, jak i E-wydania lub serwisu internetowego www.dorzeczy.pl w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy lub wykonywania innej współpracy z Użytkownikiem Instytucjonalnym, mogą korzystać z Tygodnika „Do Rzeczy”, Miesięcznika „Do Rzeczy Historia” jako bazy danych jak i z E-wydania Tygodnika „Do Rzeczy”, Miesięcznika „Do Rzeczy Historia” lub serwisu internetowego www.dorzeczy.pl jako elektronicznej bazy danych w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym, pod warunkiem, iż Tygodnik „Do Rzeczy”, Miesięcznik „Do Rzeczy Historia” w postaci wydania papierowego, jak i E-wydania lub serwis internetowy www.dorzeczy.pl zostały pozyskane w sposób legalny i z legalnego źródła.

Osobom fizycznym, które nie są Użytkownikami Instytucjonalnymi, ani osobami korzystającymi z Tygodnika „Do Rzeczy”, Miesięcznika „Do Rzeczy Historia” w postaci wydania papierowego, jak i E-wydania lub serwisu internetowego www.dorzeczy.pl w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy lub wykonywania innej współpracy z Użytkownikiem Instytucjonalnym, Wydawca udziela bezpłatnej zgody na korzystanie z Materiałów Prasowych składających się na zawartość Tygodnika „Do Rzeczy”, Miesięcznika „Do Rzeczy Historia” w postaci wydania papierowego, jak i E-wydania lub serwisu internetowego www.dorzeczy.pl poprzez używanie odnośników (linków) do stron serwisów społecznościowych (np. Fb, Google+) umieszczonych przy tych Materiałach Prasowych.

III. Zasady korzystania z Tygodnika „Do Rzeczy”, Miesięcznika „Do Rzeczy Historia” w postaci wydania papierowego, jak i E-wydania lub serwisu internetowego www.dorzeczy.pl w celu dalszego rozpowszechniania przez Prasę i w Internecie oraz cytowania w ramach dozwolonego użytku publicznego.

 1. PRZEDRUKI

  a) Dalsze rozpowszechnianie Artykułów oznaczonych znakami ©℗ bez uzyskania stosownej licencji od Wydawcy, jest zabronione, chyba że zostanie uiszczona opłata zgodna z cennikiem; dotyczy to również Aktualnych Artykułów na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne.

  b) Cennik, o którym mowa w punkcie a) zamieszczony jest na stronie www.dorzeczy/regulamin/; opłaty należy wnosić na podane w cenniku konto bankowe, stosownie do wzoru stanowiącego załącznik do cennika; równocześnie należy przesłać do Wydawcy dane umożliwiające wystawienie faktury VAT;

  c) W celu uzyskania licencji, o której mowa w punkcie a), należy skontaktować się z Wydawcą;

  d) Przedruk fotografii i utworów plastycznych, w tym Fotografii reporterskich, jest możliwy wyłącznie na podstawie licencji Uprawionego2. W celu uzyskania licencji należy skontaktować się z Wydawcą;

  e) Aktualnym artykułem jest Artykuł na aktualny temat polityczny, gospodarczy lub religijny:

  • przez 7 dni od dnia wydania Tygodnika „Do Rzeczy”, Miesięcznika „Do Rzeczy Historia” w postaci wydania papierowego, jak i E-wydania lub serwisu internetowego www.dorzeczy.pl przed momentem Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w Internetowym serwisie prasowym, dzienniku, programie radiowym i telewizyjnym,
  • 7 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w tygodniku,
  • 7 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w dwutygodniku,
  • 7 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w miesięczniku,
  • 7 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w kwartalniku lub w czasopiśmie o rzadszej częstotliwości.

  f) Terminy określone w pkt. e) mogą ulec wydłużeniu, o ile podmiot dokonujący Przedruku wykaże, że temat Artykułu z uwagi na swoją specyfikę jest nadal aktualny;

  g) Przedruk Artykułu wymaga podania źródła tzn. nazwy tytułu prasowego wraz z datą jego rozpowszechnienia, nr strony (o ile to możliwe) oraz imienia i nazwiska (pseudonimu) twórcy Artykułu.

 2. PRZEGLĄDY PRASY

  a) Przeglądy prasy są możliwie w prasie drukowanej3, w programach radiowych i telewizyjnych;

  b) Udostępnianie Cytatu z Artykułu w ramach Przeglądu prasy jest możliwe, o ile cytat wraz z komentarzem nie zastąpi potrzeby zapoznania się z Artykułem;

 3. OPRACOWANIE

  a) Rozpowszechnianie Opracowania Artykułu wymaga licencji Wydawcy. W celu uzyskania licencji należy skontaktować się z Wydawcą;

  b) Sporządzanie i rozpowszechnianie opracowania publikacji periodycznej jest zabronione.

 4. CYTAT

  a) Cytowanie rozpowszechnionego Artykułu jest możliwe w Prasie oraz w Serwisach internetowych będących utworem w rozumieniu p.a.p.p. lub w utworach publikowanych w Serwisach internetowych w celu krytyki lub recenzji;

  b) Cytat z rozpowszechnionego Artykułu nie może zastępować potrzeby zapoznania się z tym Artykułem;

  c) Cytat z rozpowszechnionego Artykułu – z zastrzeżeniem pkt. d)-f) poniżej – nie może przekraczać 5% objętości tego Artykułu i jednej strony znormalizowanego maszynopisu, ani nie może stanowić więcej niż 20% utworu, w którym jest wykorzystywany. Wszystkie cytaty z Artykułów rozpowszechnione w danym utworze nie mogą przekroczyć 50% zawartości tego utworu.

  d) Z zastrzeżeniem pkt. f) poniżej, Cytat z Artykułu, przekraczający 5% objętości Artykułu lub jedną stronę znormalizowanego maszynopisu może zostać potraktowany jako dozwolony dla Prasy Przedruk, o ile spełnia on warunki określone w III pkt 1) powyżej z zachowaniem przewidzianych tam zastrzeżeń i warunków, w szczególności tych, które dotyczą odpłatności.

  e) Co do zasady uznaje się, że zamieszczanie w Internetowym serwisie prasowym lub Serwisie internetowym urywków o objętości nieprzekraczającej 11 słów rozpowszechnionych w Artykule, mieści się w prawie cytatu, pod warunkiem zamieszczenia linku do strony głównej serwisu zawierającego Artykuł oraz deep linku do Artykułu, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych leżących po stronie Internetowego serwisu prasowego, z którego pochodzi Artykuł.

  f) Cytaty przekraczające objętości określone w pkt c) powyżej, mogą być stosowane, o ile podmiot dokonujący Cytatu wykaże, że taki rozmiar Cytatu z Artykułu jest usprawiedliwiony przez szczególny cel, nie narusza normalnego korzystania z Artykułu lub uzasadnionego interesu Uprawnionego.

  g) Powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystywanie nieistotnej, co do jakości lub ilości, części E-wydania, poprzez cytowanie zawartości E-wydania, uznaje się – w ocenie Wydawcy – za sprzeczne z normalnym korzystaniem z E-wydania jako elektronicznej bazy danych i naruszające słuszne interesy producenta bazy oraz – w związku z tym – za stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 5. MONITORING MEDIÓW

  Zwielokrotnianie i rozpowszechnianie artykułów prasowych Tygodnika „Do Rzeczy”, Miesięcznika „Do Rzeczy Historia” w postaci wydania papierowego, jak i E-wydania lub serwisu internetowego www.dorzeczy.pl lub ich fragmentów w formie cyfrowej w celu świadczenia bądź korzystania z usług monitorowania mediów, wymaga uzyskania stosownej licencji od Wydawcy.

 6. NABYCIE LICENCJI

  W celu nabycia licencji na korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych w ramach Tygodnika „Do Rzeczy”, Miesięcznika „Do Rzeczy Historia” w postaci wydania papierowego, jak i E-wydania lub serwisu internetowego www.dorzeczy.pl, należy skontaktować się z Wydawcą pod adresem: Al.Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa, nr tel. +48 22 347 50 00.

  Wydawca ustala następujące opłaty licencyjne:

  • Materiał tekstowy, audiowizualny
   990 zł + VAT - wersja standard
   2000 zł +VAT - wersja premium

  • Materiał graficzny, zdjęcie
   990 zł + VAT - wersja standard
   2000 zł +VAT - wersja premium

  • Udostępnienie archiwalnego wydania tygodnika „Do Rzeczy” lub Miesięcznika „Do Rzeczy Historia” w formie PDF czy innej formie cyfrowej
   990 zł + VAT - wersja standard
   2000 zł + VAT - wersja premium

  • Materiał tekstowy, audiowizualny graficzny lub zdjęciowy który się ukazał w edycji papierowej lub w serwisie www.dorzeczy.pl i jednocześnie był zajawiony na okładce Tygodnika „Do Rzeczy” lub Miesięcznika „Do Rzeczy Historia”
   3000 zł + VAT

  Wersja standard
  materiały pochodzące z tygodnika, którego sprzedaż w sieci kolporterskiej już się zakończyła.

  Wersja premium
  materiały pochodzące z tygodnika, którego sprzedaż w sieci kolporterskiej jeszcze trwa.


1 Polska Norma.
2
Wynika to z art. 7 p.a.p.p. w zw. z art. 10 i 10 bis Konwencji Berneńskiej oraz art. 10 ust. 2 traktatu WIPO o prawie autorskim, oraz z art. 5 ust.3 pkt. c) i o) Dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 22 maja 2001 r. o harmonizacji niektórych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (tzw. dyrektywa INFOSOC).
3
Dyrektywa INFOSOC nie przewiduje takiego wyjątku dla utworów udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet.

Czytaj także