"Stań w obronie krzyża". Powstała ważna inicjatywa

"Stań w obronie krzyża". Powstała ważna inicjatywa

Dodano: 
Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski
Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski Źródło:PAP / Albert Zawada
Instytut Ordo Iuris oraz Centrum Życia i Rodziny przygotowały projekt uchwały sprzeciwiającej się usuwaniu krzyży z przestrzeni publicznej.

Projekt uchwały, który w drodze obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej ma zostać przedstawiony radnym Warszawy, to gest sprzeciwu wobec zarządzenia prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

"Celem proponowanej uchwały jest zmuszenie Rafała Trzaskowskiego przez Radę Miasta i obywateli sygnatariuszy inicjatywy do wycofania się z bezprawnego zarządzenia oraz potwierdzenia, że Krzyż ma swoje miejsce w obiektach użyteczności publicznej Aby nasz projekt trafił do Rady Miasta, potrzebujemy co najmniej 300 podpisów. Jednak im więcej ich zbierzemy, tym silniejsza będzie presja społeczna na warszawskich radnych i prezydenta stolicy" – wskazują inicjatorzy.

Co istotne, pod projektem inicjatywy uchwałodawczej mogą podpisać się tylko osoby pełnoletnie, zameldowane w Warszawie lub wpisane do Centralnego Rejestru Wyborców w Warszawie (uprawnione do udziału w wyborach do Rady Miasta Stołecznego Warszawy).

Pomysłodawcy projektu wskazują na zapisy konstytucyjne. "Art. 53 ust. 1 i 2 Konstytucji: 1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. 2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii (…)".

Projekt można podpisywać tutaj.

Uzasadnienie projektu uchwały

"W dniu 8 maja 2024 r. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wydał zarządzenie nr 822/2024 w sprawie wprowadzenia Standardów równego traktowania w Urzędzie m.st. Warszawy, zawierające w załączniku standard nr 4, zgodnie z którym „w budynkach urzędu dostępnych dla osób z zewnątrz oraz podczas wydarzeń organizowanych przez urząd nie eksponuje się w przestrzeni (np. na ścianach, na biurkach) żadnych symboli związanych z określoną religią czy wyznaniem. Nie dotyczy to symboli religijnych noszonych przez osoby pracujące w urzędzie na użytek osobisty, np. w formie medalika, tatuażu, opaski na ręku”. Bezpośrednio po wydaniu wspomnianego zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy liczni uczestnicy debaty publicznej wyrazili opinię, jakoby ze standardu nr 4 załączonego do tego zarządzenia wynikał prawny zakaz eksponowania w przestrzeni budynków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (np. na ścianach, na biurkach) Krzyża i symboliki religijnej. Przykładowo, na łamach „Gazety Wyborczej” stwierdzono, że „Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce zakazuje krzyży w urzędzie, a urzędnikom eksponowania symboli religijnych na biurkach”, „decyzja Trzaskowskiego o krzyżach to 1 zachodnia norma”. Zakaz ten wzbudził wyraźny sprzeciw społeczny. W dniu 17 maja 2024 r. rzecznik prasowy Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego i Archidiecezji Warszawskiej wydał oświadczenie, zgodnie z którym „decyzja warszawskiego Urzędu Miasta prowadząca do wyeliminowania symboli religijnych w urzędach i biurach miejskich budzi zdziwienie i smutek”, gdyż symbol krzyża obliguje „do jak najrzetelniejszego wypełniania swoich obowiązków oraz sprawiedliwego i równego traktowania wszystkich współobywateli”. 18 maja 2024 r. 3 metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz stwierdził, że „pluralizm każe szanować każdego i wszystkie grupy społeczne ze swoimi poglądami, zwyczajami, także znakami religijnymi”, a metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś – że „neutralność, która domaga się tego, żeby każdy się «wyzerował» ze swoich przekonań i poglądów nie buduje wspólnoty międzyludzkiej”, a „wspólnota jest tam, gdzie jest różnorodność i każdy w tej różnorodności jest szanowany”. 21 maja 2024 r. Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Społecznych 4 stwierdziła, że „separacja skoordynowana to wzajemna autonomiczna współpraca Kościoła i Państwa, zapewniająca realizację dobra wspólnego opartego o transcendentną godność człowieka i naturalne prawo moralne. W tym modelu Państwo jest bezstronne wyznaniowo a w konsekwencji otwarte na współpracę z Kościołami i wspólnotami religijnymi. Separacja wroga, polega na usuwaniu i ostatecznym zwalczaniu symboli religijnych i przejawów kultu religijnego, eliminowaniu społecznej roli Kościoła oraz wszelkich przejawów prywatnego i publicznego życia religijnego. Tak definiowana logika laicyzmu nie przestrzega obiektywnych ograniczeń polityki, uzurpując sobie prawo do rozstrzygania o dobru i złu oraz o prawach człowieka, w tym prawu do życia i wolności religijnej”. 17 maja 2024 r. Marszałek Sejmu X kadencji Szymon Hołownia stwierdził: „Uważam, że to zbędna decyzja. Każdy z urzędników doskonale wie, jak się zachowywać, by urząd był miejscem, w którym się po prostu sprawuje władzę lokalną, dla każdego, niezależnie od tego, jakiej wiary i wyznania jest. […] Nie uważam, żeby dzisiaj w Polsce była nam potrzebna kolejna wojna o to, czy krzyże ze ścian zdejmować”. 20 maja 2024 r. Marszałek Senior 6 Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji Marek Sawicki stwierdził: „Jestem zażenowany tą decyzją. Kto z krzyżem wojuje, ten dobrze nie kończy. Zupełnie niepotrzebnie rozpoczął tę wojnę”. Standard nr 4 zarządzenia prezydenta Rafała Trzaskowskiego stoi w ewidentnej sprzeczności z kluczowym dokumentem programowym jego własnej partii politycznej – Deklaracji Krakowskiej z dnia 18 maja 2003 r., w której Platforma Obywatelska deklarowała: „Będziemy bronić praw religii, rodziny i tradycyjnego obyczaju, bo tych wartości szczególnie potrzebuje współczesna Europa”. Jest sprzeczny także z dotychczasową postawą wobec 8 Krzyża i symboliki religijnej wyrażaną przez posłów i senatorów Platformy Obywatelskiej, którzy byli inicjatorami projektów wspomnianych wyżej uchwał – Sejmu z dnia 3 grudnia 2009 r. oraz Senatu z dnia 4 lutego 2010 r. – a także w zdecydowanej większości głosowali 9 10 zarówno za uchwałą Sejmu, jak i Senatu. W związku z powyższym jako grupa mieszkańców Miasta Stołecznego Warszawy – projektodawcy niniejszego stanowiska – korzystając ze swoich uprawnień przyznanych im przez art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 609), § 29 ust. 2 pkt 6 Statutu Miasta Stołecznego Warszawy oraz uchwałę nr XXI/540/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (Dz. Urz. Woj. Maz. 2019 poz. 13009), zwracamy się do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, by w zaistniałej sytuacji skorzystała z uprawnienia przyznanego jej przez § 29 ust. 1 pkt 2 Statutu Miasta Stołecznego Warszawy i przyjęła jednoznaczne stanowisko w obronie prawa do eksponowania Krzyża i symboliki religijnej w budynkach Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz w obronie konstytucyjnie zagwarantowanych wolności, zagrożonych przez zarządzenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy".

Czytaj też:
Kaleta: Działania Trzaskowskiego naruszają prawo
Czytaj też:
"Niezrozumiała i szkodliwa". Ekspert o decyzji Trzaskowskiego

Źródło: wobroniekrzyza.pl
Czytaj także