Artykuł sponsorowany

Gwarancja sukcesu

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Materiały partnera
Brak wystarczających funduszy jest najczęstszą przyczyną oporu firm przed inwestowaniem w innowacje. Bank Gospodarstwa Krajowego ma na to receptę – gwarantowaną

Gwarancja Biznesmax zabezpiecza spłatę do 80 proc. wartości kredytu, a jej maksymalna wysokość to 2,5 mln euro

Dla każdego przedsiębiorcy decyzja o rozpoczęciu działalności innowacyjnej, w tym opartej na wdrażaniu nowych rozwiązań w firmie, wiąże się z zaangażowaniem dodatkowych, często niemałych środków finansowych. Jeśli przedsiębiorca nie posiada wystarczającego kapitału, zawsze może sięgnąć po pożyczkę, kredyt lub dotację, ale nie zawsze ją otrzyma. Główną przeszkodą w takich przypadkach jest brak wystarczającego zabezpieczenia np. w postaci nieruchomości. Analizy rynku wskazują, że obok specyfiki branży, to właśnie niewystarczające fundusze najczęściej powodują, że przedsiębiorcy nie decydują się na działalność innowacyjną lub znacznie ograniczają jej zakres.

Tu wkracza Bank Gospodarstwa Krajowego, którego głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków, poprzez finansowanie największych inwestycji infrastrukturalnych i stymulowanie rozwoju przedsiębiorstw w kraju i na rynkach zagranicznych. BGK jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności, ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Jest wartościowym partnerem dla instytucji państwowych, samorządów, banków, a także przedsiębiorców, czego dowodzi m.in. poprzez rozszerzenie oferty gwarancyjnej o nowe i jeszcze atrakcyjniejsze rozwiązania dla firm z sektora MSP dysponujących potencjałem innowacyjnym oraz spełniających kryteria innowacyjności jako warunek uzyskania gwarancji BGK.

Maksymalne korzyści dla małego biznesu

Czerpiąc z doświadczeń programu gwarancji de minimis, funkcjonującego od 2013 roku, Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje przedsiębiorcom jeszcze korzystniejsze warunki kredytowania dzięki gwarancji Biznesmax. Nowa gwarancja wyróżnia się m.in. prostymi zasadami i procedurami do spełnienia, a jednym z jej głównych atutów jest m.in. maksymalny okres udzielenia gwarancji, który wynosi aż 20 lat. Niezmiernie istotnym parametrem tego produktu jest wysoka kwota gwarancji sięgająca 2,5 mln euro oraz maksymalny możliwy zakres gwarancji, który obejmuje 80 proc. wartości kredytu. Ponadto gwarancja Biznesmax jest bezpłatna, co w istotny sposób wpływa na oszczędność środków po stronie przedsiębiorcy. Gwarancją może być objęty nowy kredyt, który jest przeznaczony na finansowanie rozwojowej działalności gospodarczej firmy, w tym wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych.

Tak skrojona gwarancja w ofercie BGK ułatwia dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania firmom, które nie dysponują wystarczającym kapitałem. Dlatego Biznesmax jest doskonałym instrumentem wsparcia dla rozwijających się przedsiębiorstw z sektora MSP. Tym bardziej że warunki przyznania gwarancji nie są skomplikowane. Owszem, wymagają spełnienie kilku kryteriów przez przedsiębiorcę, w tym m.in. przynależności do sektora MSP, status rezydenta na terenie Rzeczypospolitej. Warunkiem jest również posiadanie uprawnienia do skorzystania z pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz spełnienie kryterium dostępu według wariantu 1, który polega na wdrożeniu wyników prac B+R, albo według wariantu 2 – czyli spełnienie przynajmniej jednego z piętnastu kryteriów innowacyjnego przedsiębiorcy, w tym np.: będąc lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości otrzymał wsparcie na działalność innowacyjną lub zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową albo prowadzi dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy, w którym w ramach personelu badawczego zatrudnia co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu.

Skuteczność w prostocie

Gwarancja Biznesmax jest narzędziem o wyjątkowo przyjaznej strukturze i procedurze. Wniosek o udzielenie gwarancji wraz z planem inwestycyjnym przedsiębiorca składa razem z wnioskiem kredytowym. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów muszą być dostępne w firmie, ale nie są wymagane przez bank na etapie wnioskowania. Decyzja o udzieleniu gwarancji jest podejmowana jednocześnie z decyzją o udzieleniu kredytu, co skraca czas całej procedury.

Sam produkt pozwala przedsiębiorcy na dużą elastyczność w dysponowaniu własnym majątkiem, ponieważ gwarancja BGK jest głównym zabezpieczeniem kredytu. Gwarancja umożliwia też uzyskanie lepszych warunków kredytowania w porównaniu do standardowej oferty banku. Ponadto w korzystny dla przedsiębiorcy sposób jest wyliczana wartość otrzymanej pomocy publicznej, gdyż wartość ta stanowi ułamek wartości otrzymanej gwarancji.

Kluczowe, szczególnie z punku widzenia przedsiębiorcy, jest to, że kredyt zabezpieczony gwarancją Biznesmax może finansować koszty przygotowawcze poniesione przed złożeniem wniosku o udzielenie gwarancji (do 10 proc. sumy kosztów kwalifikowanych projektu). Oprócz kosztów inwestycyjnych może również finansować koszty towarzyszące inwestycji (maksymalnie do 20 proc. sumy kosztów kwalifikowanych projektu), koszty obrotowe (do 30 proc. sumy kosztów projektu), a także koszty w kwotach brutto (uwzględniające VAT). Nie do przecenienia jest fakt, że przedsiębiorca wszelkie formalności realizuje w banku, w którym składa wniosek o kredyt. Pełna lista banków, które współpracują z BGK w zakresie udzielania gwarancji Biznesmax, jest dostępna na portalu internetowym BGK i jest aktualizowana na bieżąco.

Siedem zalet głównych

1. wygoda: wszystkie formalności związane z zabezpieczeniem kredytu są realizowane w banku kredytującym.
2. dostępność: gwarancja jest stale dostępna na terenie całego kraju w bankach, które podpisały umowę z BGK.
3. elastyczność w dysponowaniu własnym majątkiem dzięki opcji, że to gwarancja BGK jest głównym zabezpieczeniem kredytu.
4. oszczędność (środków): gwarancja umożliwia atrakcyjniejsze warunki kredytowania niż standardowa oferta banku kredytującego.
5. szybkość: szybka ścieżka decyzyjna dzięki naborowi wniosków w trybie ciągłym, prosta ocena merytoryczna projektu bez paneli ekspertów.
6. efektywność: w korzystny dla przedsiębiorcy sposób wyliczania wartości pomocy publicznej (wartość pomocy stanowi ułamek wartości otrzymanej gwarancji).
7. bezkosztowość: korzystający z gwarancji nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat i prowizji.

Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także