EkonomiaNowy sposób na wyższą emeryturę

Nowy sposób na wyższą emeryturę

Pracownicze Plany Kapitałowe
Pracownicze Plany Kapitałowe / Źródło: Adobe Stock
Dodano 11
Już od 1 lipca 2019 r. firmy zatrudniające co najmniej 250 osób powinny uruchomić Pracownicze Plany Kapitałowe. Gdzie i jak będą inwestowane pieniądze wpłacone w ramach PPK? Kiedy oszczędności zostaną wypłacone uczestnikom? Czy można wypłacić zaoszczędzone środki jeszcze przed ukończeniem 60. roku życia?

Najpóźniej do 1 stycznia 2021 r. do Pracowniczych Planów Kapitałowych zostanie automatycznie zapisany każdy pracownik w wieku 19–55 lat podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu (czyli zarówno osoby zatrudnione na umowę o pracę, jak i np. na umowę-zlecenie lub umowę agencyjną).

Oszczędności na indywidualnych kontach będą pochodzić z trzech źródeł: z wpłat pracowników (w wysokości od 2 do 4 proc. wynagrodzenia brutto), wpłat pracodawców (1,5–4 proc. wynagrodzenia brutto) oraz dopłat państwa (250 zł w ramach jednorazowej wpłaty powitalnej oraz 240 zł rocznie). Osoby najniżej zarabiające mogą zdecydować o obniżeniu swoich wpłat do PPK (minimalna składka pracownika w takiej sytuacji wynosi 0,5 proc. wynagrodzenia brutto).

Reguły inwestowania

Gdzie i jak będą inwestowane pieniądze wpłacone do PPK? Zgromadzonym kapitałem zarządzają instytucje finansowe spełniające rygorystyczne kryteria. Gromadzone na rachunkach uczestników PPK środki lokowane będą w tzw. fundusze zdefiniowanej daty. O co chodzi? Otóż każdy pracownik biorący udział w programie zostanie automatycznie przypisany do funduszu w zależności od swojej daty urodzenia. Fundusz ten w miarę zbliżania się uczestnika do 60. roku życia ma obowiązek dostosowania polityki inwestycyjnej w taki sposób, aby zapewniała właściwe bezpieczeństwo powierzonych środków.

W ustawie szczegółowo zostały opisane reguły inwestowania w zależności od wieku uczestnika. Dla przykładu w przypadku osób, które nie ukończyły jeszcze 40 lat, w części udziałowej (akcje, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych etc.) może być zainwestowanych 60–80 proc. oszczędności, a w części dłużnej (obligacje, bony skarbowe, certyfikaty depozytowe etc.) – 20–40 proc. Z kolei po osiągnięciu przez uczestnika PPK 60. roku życia w części udziałowej może być zainwestowanych maksymalnie 15 proc., a w części dłużnej minimum 85 proc. środków.

Trzeba jednak pamiętać, że inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem – oszczędności zgromadzone w PPK nie są więc gwarantowane.

Bezpiecznie i tanio

Aby zaoszczędzone w programie pieniądze były jeszcze bezpieczniejsze, nadzór nad PPK będzie jednak sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. A instytucje finansowe, aby móc zarządzać środkami gromadzonymi w PPK, muszą spełnić wiele określonych ustawowo wymogów. Środkami w PPK będą mogły zarządzać fundusze inwestycyjne zarządzane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze emerytalne zarządzane przez powszechne towarzystwa emerytalne albo pracownicze towarzystwa emerytalne, a także zakłady ubezpieczeń.

Konkretną instytucję finansową, na którą będą wpłacane pieniądze w ramach programu, wybiera pracodawca z listy instytucji, które zostały wpisane do ewidencji PPK na stronie www.mojePPK.pl. Takiego wyboru pracodawca dokonuje w porozumieniu z działającym w firmie związkiem zawodowym, a jeśli w danym przedsiębiorstwie nie działają żadne związki, to w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych, wyłonioną w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Co istotne, ustawodawca zadbał o to, aby Pracownicze Plany Kapitałowe były programem nie tylko dobrowolnym i przyjaznym pracownikom, lecz także tanim w obsłudze. Wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem, w których lokowane będą środki w ramach PPK, nie może być wyższe niż 0,5 proc. wartości aktywów netto w skali roku. Całkowity limit opłat pobieranych przez instytucje finansowe wynosi zaś 0,6 proc. wartości aktywów netto.

W przypadku zmiany pracy nowy pracodawca przekazuje wpłaty na wybrany przez niego rachunek. Dla pracownika zostanie z kolei utworzony kolejny rachunek PPK. Zgromadzone wcześniej pieniądze można zostawić na rachunku w starej instytucji (osoby, które często zmieniają pracodawcę, mogą więc mieć kilka rachunków PPK) lub też zdecydować o przeniesieniu wszystkich oszczędności do nowej instytucji finansowej.

Jak wypłacić pieniądze?

O tym, ile pieniędzy udało się już zaoszczędzić w ramach PPK, informować będą uczestników instytucje finansowe zarządzające ich rachunkiem. Zgodnie z ustawą taka informacja powinna być przekazywana w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku, choć można przewidywać, że uczestnicy będą mieć stały podgląd swoich rachunków w Internecie.

Oszczędności zgromadzone w ramach PPK będzie można najkorzystniej wypłacić po osiągnięciu 60. roku życia (dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn, a także osób, które już nie pracują, oraz tych, które nadal są aktywne zawodowo).

Uczestnik programu PPK, który ukończył już 60 lat, będzie miał kilka możliwości:

 • wypłacić pieniądze w ratach;
 • wypłacić całość oszczędności jednorazowo;
 • kontynuować oszczędzanie w ramach PPK (można wówczas nadal dokonywać wpłat, ale nie ma już takiego obowiązku);
 • dokonać wypłaty transferowej na polisę w zakładzie ubezpieczeń z prawem do świadczenia okresowego lub dożywotniego lub na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej z założeniem, że wypłata tych środków może się odbyć tylko na zasadach opisanych w ustawie.

Domyślna forma wypłaty oszczędności – która daje możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych – przewiduje wypłatę 25 proc. oszczędności jednorazowo i rozłożenie pozostałej kwoty na minimum 120 comiesięcznych rat. Można też rozłożyć zgromadzone pieniądze np. na 240 czy 360 rat. W przypadku, gdy uczestnik PPK zdecyduje się na wypłatę od razu całości zgromadzonych środków, będzie musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych.

Na dom lub na leczenie

A czy można pieniądze wypłacić przed ukończeniem 60. roku życia? Tak. Ustawodawca przewidział możliwość wypłaty zgromadzonych w PPK oszczędności przez młodszych uczestników, ale tylko w dwóch sytuacjach. Pierwsza to poważne zachorowanie uczestnika, jego małżonka lub dziecka (wypłata do wysokości 25 proc. zgromadzonych oszczędności bez obowiązku zwrotu).

Druga sytuacja to konieczność pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na sfinansowanie budowy domu lub zakup mieszkania. Z tej możliwości będą mogły skorzystać wyłącznie osoby przed ukończeniem 45 lat. W takim przypadku można wypłacić z rachunku PPK nawet 100 proc. zebranych środków. W przyszłości trzeba je jednak wpłacić z powrotem na konto PPK – istnieje przy tym możliwość rozłożenia takiego zobowiązania na nieoprocentowane raty spłacane przez okres do 15 lat.

Zwrot i podział

Pieniądze zgromadzone w PPK stanowią prywatną własność ich uczestników, co jest wyraźnie zapisane w ustawie. Zebrane w programie oszczędności są dziedziczone. Każdy uczestnik PPK w dowolnym momencie może też zrezygnować z dalszego udziału w programie i zażądać zwrotu środków. W takim przypadku otrzyma on z powrotem w całości środki, które sam wpłacił na konto PPK, potrącone o 30 proc. wpłat od pracodawcy oraz całość środków pochodzących z dopłaty powitalnej i dopłat rocznych od państwa. Dlaczego potrącane jest 30 proc. wpłat od pracodawcy? Wpłaty te były zwolnione ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pobrane 30 proc. oszczędności zapisywane jest więc jako składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS.

Warto też pamiętać, że pieniądze zgromadzone w ramach PPK w razie rozwodu podlegają podziałowi (w przypadku osób, które mają wspólność majątkową).

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na www.mojePPK.pl.

Okładka tygodnika Do Rzeczy: 9/2019
Artykuł został opublikowany w 9/2019 wydaniu tygodnika „Do Rzeczy”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
/ jba
100 lat śmiałych decysji PKO Banku Polskiego
 11
 • jjjjj IP
  nie ,dziękuję!!!!!,przyjdzie drugi tusk i pieniazki znikną:(
  Dodaj odpowiedź 2 0
    Odpowiedzi: 0
  • josef IP
   W Polsce najwyższą emeryture ma wysokiej klasy złodziej.Pozostali solidnie pracujący obywatele,ciesza się z jałmużny .ktora to ma ich państwo obdarowć z wczesniej ukradzionych pieniędzy!
   Dodaj odpowiedź 4 0
     Odpowiedzi: 0
   • Shrek IP
    Sposób na wyższe emerytury - zrównać wszystkie , bo czym różni się polcjant czy wojskowy od murarza ,:który na nich robi , na ich pensje , trzynastki i wszelkie przywileje? To dotyczy stosunku emerytur wszystkich producentów budżetu do ich zjadaczy . Sprawa jest na tyle prosta , ze wystarczy , aby Ci bardziej bogaci odkladali sobie na lepszą starość . Podam przykład - pracodawca producent budżetu po 40 latach walki z ZUSEm często ma ok 2000 emerytury , a jego kumpel z policji lub Wojska ma 3500 i możliwość odrobienia " skolko godno " bo jego emerytura już jest opłacona przez tego co zap..... 40 lat .
    Dodaj odpowiedź 4 2
      Odpowiedzi: 1
    • NIEZALEŻNY KNF ZA PO? WOLNE ŻARTY IP
     KNF -- jak to drzewiej bywało …
     Poprzednim przewodniczącym KNF rekomendowanym na to stanowisko przez PO był Andrzej Jakubiak:
     12 października 2011 objął stanowisko przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, zastępując Stanisława Kluzę. Zajmował je przez okres pięcioletniej kadencji. Po odejściu z KNF objął stanowisko zastępcy dyrektora działu prawnego mBanku. -- patrz m.in.:
     https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/andrzej-jakubiak-knf-bank-praca,46,0,2242862.html
     czytamy m.in.: „Przeciwnicy wyliczali mu dopuszczenie do afery Amber Gold, upadków SKOK Wołomin i SK Banku czy nierozwiązanie problemu kredytów frankowych”.

     http://wyborcza.pl/7,155287,21291556,szybki-przeskok-bylego-szefa-komisji-nadzoru-finansowego-do.html
     czytamy m.in.: „Jako szef nadzoru bankowego doglądał wszystkich największych transakcji: przejęć, wchodzenia nowych banków do Polski, ich sprzedawania. To wart dużych pieniędzy kapitał wiedzy”.

     OSOBA MAJĄCA TAKĄ WIEDZĘ O WSZYSTKICH PODMIOTACH RYNKU FINANSOWEGO (W TYM BANKACH) PO ODEJŚCIU Z KNF ZOSTAJE ZATRUDNIONA PRZEZ NIEMIECKI mBANK!
     PONADTO -- CZY TA POSADA TO NIE JEST OBY CZĘŚĆ „ZAPŁATY” mBANKU ZA TO CO P. A. JAKUBIAK ZROBIŁ DLA BANKU W CZASIE GDY … NADZOROWAŁ Z RAMIENIA KNF TEN BANK? PROBLEMY Z KREDYTAMI FRANKOWYMI ORAZ POLISO-LOKATAMI! PRZECIEŻ TE PROBLEMY mBANKU ZWIĄZANE Z W/W „TOKSYCZNYMI” PRODUKTAMI FINANSOWYMI SĄ B. PODOBNE DO PROBLEMÓW INSTYTUCJI FINANSOWYCH L. CZARNECKIEGO (GETIN, IDEA BANK, GETBACK).
     Że może być coś na rzeczy niech świadczy ta inf.:
     https://dorzeczy.pl/kraj/79539/mBank-pod-lupa-Komisji-Nadzoru-Finansowego.html
     mBank pod lupą Komisji Nadzoru Finansowego

     HISTORIA ZNA PODOBNE TRANSFERY ZAWODOWE „NIE BUDZĄCE ZASTRZEŻEŃ NATURY MORALNEJ” -- CHOCIAŻBY OBJĘCIE STOŁKA WE WŁADZACH „GAZPROMU” PRZEZ EX-KANCLERZA NIEMIEC Gerharda Schrödera …NIEPRZYCHYLNI MU LUDZIE NAZYWAJĄ TO „PROSTYTUCJĄ POLITYCZNĄ”
     Dodaj odpowiedź 4 0
       Odpowiedzi: 0
     • berek IP
      a my tylko oczywiście krytykować potrafimy, ppk jeszcze nie ruszyło ale już jest złe, ja tam się nie mam zamiaru wypisywać z czegoś co masz i u nas szansę powodzenia
      Dodaj odpowiedź 1 6
        Odpowiedzi: 0
      • Glammm IP
       240zl rocznie od państwa hahaa dobre
       Dodaj odpowiedź 5 0
         Odpowiedzi: 0
       • PPK won z Polski! IP
        PPK won z Polski!
        Dodaj odpowiedź 14 1
          Odpowiedzi: 0
        • macol IP
         Najlepszy sposób na dobrą emeryturę to zostać mundurowym
         Dodaj odpowiedź 11 0
           Odpowiedzi: 0
         • Bolanda to bogata kraj IP
          Żeby mieć z automatu czyli bez długich lat pracy emeryturę wystarczy wychować czwórkę dzieci lub zatrudnić się jako Ukrainiec.
          Dodaj odpowiedź 16 2
            Odpowiedzi: 0
          • bankier IP
           tuska powie to nie wasze pieniadze POlacy tylko moje
           Dodaj odpowiedź 13 3
             Odpowiedzi: 0

           Czytaj także