PiS składa w Sejmie projekt ustawy reprywatyzacyjnej

PiS składa w Sejmie projekt ustawy reprywatyzacyjnej

Dodano: 81
Posłowie w Sejmie
Posłowie w Sejmie / Źródło: Kancelaria Sejmu/Aleksander Zieliński
Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.

Liczący 45 stron projekt ustawy pojawił się w poniedziałek na stronie internetowej Sejmu. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł PiS Paweł Lisiecki.

Jak czytamy w uzasadnieniu, projekt "dotyczy uporządkowania i usystematyzowania obowiązujących przepisów, co pozwoli na sprawniejsze działanie Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa".

Wnioskodawcy uważają, że "uzasadnione jest wprowadzenie zmian legislacyjnych, które będą kompleksowo przeciwdziałały przewlekłości postępowań toczących się przed Komisją oraz zwiększą zaufanie obywateli do Komisji i wydawanych przez nią rozstrzygnięć".

Rezultatem zmian przewidzianych w projekcie będzie m.in. udzielenie pełnomocnictwa adwokata lub radcy prawnego do reprezentowania Komisji Weryfikacyjnej, czy poszerzenie dotychczasowego katalogu przesłanek, będących podstawą do nałożenia obowiązku zwrotu równowartości nienależnego świadczenia.

Posłowie PiS proponują wprowadzenie rozwiązań gwarantujących "wypłatę wynikających z ostatecznych decyzji Komisji kwot z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia na rzecz osób pokrzywdzonych w procesie reprywatyzacji nieruchomości warszawskich". W projekcie wpisano również regulację, zgodnie z którą "sprzeciw od decyzji Komisji przyznających odszkodowanie lub zadośćuczynienie przysługiwać będzie jedynie lokatorom nieruchomości warszawskich".

"Z uwagi na wyłączenie możliwości składania sprzeciwu przez m.st. Warszawa, logiczną konsekwencją takiego kierunku zmian legislacyjnych jest przyjęcie, że zaskarżone w trybie dotychczasowym przepisów decyzje, przyznające odszkodowanie lub zadośćuczynienie uważa się za ostateczne i prawomocne, zaś same odszkodowania oraz zadośćuczynienie zostaną wypłacone uprawnionym osobą w terminie 14 dni od daty wejścia niniejszej ustawy w życie. Toczące się natomiast obecnie postępowania sądowe o odszkodowanie lub zadośćuczynienie dla pokrzywdzonych lokatorów nieruchomości warszawskich, zainicjowane wskutek wniesienia sprzeciwu wyłącznie przez m.st. Warszawa zostaną umorzone" – czytamy w projekcie ustawy.

Wnioskodawcy proponują, by środki uzyskiwane w wyniku egzekucji obowiązków nakładanych na określone podmioty w decyzjach Komisji były przekazywane przez m.st. Warszawa na Rachunek Funduszu Reprywatyzacji i tam gromadzone. Zdaniem posłów PiS, taka regulacja wpłynie na szybkość wypłaty odszkodowań lub zadośćuczynień na rzecz pokrzywdzonych lokatorów nieruchomości.

W projekcie znalazł się też zapis, zgodnie z którym po wydaniu przez Komisję Weryfikacyjną określonej decyzji, m.st. Warszawa przejmuje, w każdym przypadku, z mocy samego prawa zarząd nad daną nieruchomością.

Czytaj też:
Głosowanie za granicą. Trzaskowski apeluje do premiera

Źródło: Sejm
 81
Czytaj także