Czy jesteśmy w stanie przewidzieć, ilu Polaków straci prace?

Czy jesteśmy w stanie przewidzieć, ilu Polaków straci prace?

Dodano: 
Urząd Pracy
Urząd Pracy Źródło:PAP / Wojciech Pacewicz
– W ramach tych rozwiązań przewidziano do realizacji przez powiatowe urzędy pracy możliwość wnioskowania o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń - dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – mówi portalowi DoRzeczy.pl pracownik warszawskiego Urzędu Pracy Urszula Murawska.

Z powodu bardzo złej sytuacji gospodarczej związanej z koronawirusem dochodzi do pierwszych zwolnień. Czy Urzędy Pracy są w stanie przewidzieć, ilu Polaków znajdzie się na bezrobociu?

Prognozy, analizy dotyczące wzrostu bezrobocia w kraju prowadzi Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Wskutek kryzysu wiele małych i średnich przedsiębiorstw upadnie. Jak im pomóc? Jak Urząd Pracy pomoże pracownikom?

Osoby, które uzyskają status osób bezrobotnych będą miały możliwość korzystania z usług i instrumentów rynku pracy, które przewidziane są w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy m.in. szkoleń, jednak w związku z obecną sytuacją realizacja np.szkoleń i przyjmowanie wniosków o skierowanie na szkolenie, a także kierowanie w tym czasie osób bezrobotnych i poszukujących pracy na szkolenia. jest zawieszone, jest to następstwem komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty oraz zaleceniami m. st. Warszawy. Mamy nadzieję, że kiedy sytuacja (ograniczenia wprowadzone stanem epidemicznym) ulegnie zmianie część usług i instrumentów rynku pracy będzie możliwa do realizacji. Przygotowana Tarcza Antykryzysowa zawiera szereg rozwiązań mających na celu utrzymanie/ochronę miejsc pracy.

Skoro jesteśmy przy temacie tarcza antykryzysowej. Rozumiem, że rząd dyskutował z przedstawicielami UP, co można zrobić dla osób bez pracy?

W ramach tych rozwiązań przewidziano do realizacji przez powiatowe urzędy pracy możliwość wnioskowania o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń - dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej - dla przedsiębiorców osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (niezatrudniających pracowników), dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń - dla organizacji pozarządowych. Wiele z rozwiązań proponowanych w ramach tarczy prowadzi m.in. ZUS, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jak wygląda proces pozyskania dotacji na firmę dla osoby, która ogłosiła upadłość wskutek kryzysu?

Zgodnie z zapisami art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osoby bezrobotne mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, jednak w myśl § 6 Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej osoba ubiegająca się o dofinansowanie załącza do wniosku o dofinansowanie oświadczenie o nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania – oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku. Warto podkreślić że dla osoby prowadzącej działalność niezatrudniajacej pracowników w ramach tarczy istnieją możliwości uzyskania wsparcia, może zatem uda się taką działalność jednak utrzymać.

Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także