Podsumowanie W Sprawie Reformy Podatkowej

Podsumowanie W Sprawie Reformy Podatkowej

Dodano:   /  Zmieniono: 
Kwota wolna od podatku pozostanie w 2017 roku na tym samym poziomie
Kwota wolna od podatku pozostanie w 2017 roku na tym samym poziomie 
Cała Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną. Obywatelski Projekt Reformy Podatkowej 8 grudnia 2016r.

Prezentowany poniżej obywatelski kompleksowy projekt reformy systemu podatkowego ma na celu:

•    po pierwsze, wyprowadzenie Polski z „pułapki niskiego wzrostu” poprzez obniżenie podatkowych kosztów pracy (tzw. klina podatkowego), zwiększenie oszczędności prywatnych (tj. gospodarstw domowych i przedsiębiorców sektora MSP), zwiększenie siły kapitałowej polskich przedsiębiorców (tj. przyspieszenie pierwotnej akumulacji kapitału) oraz odbudowanie ducha przedsiębiorczości;

•    po drugie, zredukowanie konfliktu pomiędzy państwem (reprezentowanym przez administrację rządową) a przedsiębiorcą poprzez  uwolnienie podatków (danin publicznych) od konieczności kontroli ponoszonych kosztów i wypracowywanych zysków, które pozostaną w wyłącznej gestii przedsiębiorcy,  a w efekcie końcowym przywrócenie podatkom ich głównej funkcji, tj. fiskalnej;

•    po trzecie, wyrównanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla podmiotów polskich i zagranicznych, tzn. podatki mają obiektywizować rzeczywistość gospodarczą dla wszystkich przedsiębiorstw, bez względu na rezydencję właściciela;

•    po czwarte, zwiększenie przewidywalności wpływów budżetowych, co do ich wartości i pewności oraz istotne obniżenia kosztów poboru podatków;

•    po piąte, stworzenie atrakcyjnych warunków podatkowych dla lokowania w Polsce działalności wytwarzających wysoką wartość dodaną, a zatem przedsięwzięć innowacyjnych i opartych na nowoczesnych technologiach,  m.in. zwiększających szanse eksportowe;

Proponowane zmiany w systemie podatkowym należy przeprowadzić łącznie i w taki też sposób należy je rozpatrywać.

Jednocześnie zakłada się, że to MF, jako „Główny Księgowy Państwa”, na mocy decyzji politycznych rządu i parlamentu, odpowiadać będzie za redystrybucję wpływów podatkowych, a nie przedsiębiorcy.

Opodatkowanie pracy zostanie obniżone z efektywnych 39% (nominalnie 65%), na które składa się podatek PIT i 7 tzw. składek (tj. podatków socjalnych) na 25% i będzie to jedyny podatek naliczany od łącznego funduszu płac. W praktyce będzie to oznaczać zwiększenie wynagrodzenia netto dla pracownika (zatrudnionego na etacie) o ok.25% płacy netto! Spowoduje to odbudowę popytu krajowego gospodarstw domowych (poprzez zwiększenie siły ekonomicznej polskich rodzin), zarówno w zakresie konsumpcji, jak i inwestycji (oszczędności) oraz znacząco zredukuje szarą strefę zatrudnienia.

Spadek wpływów podatkowych, wynikający z obniżenia opodatkowania pracy, zostanie skompensowany poprzez opodatkowanie podmiotów, które w chwili obecnej nie płacą podatków, a które w pełni korzystają z usług publicznych i zasobów polskiego rynku.

Zatem proponuje się zmianę podstawy opodatkowania z dochodu na przychód i stawki z 19% od dochodu na 1,5% od przychodu dla podmiotów – płatników podatku CIT (głównie spółek prawa handlowego, tj. ok. 437 tys. podmiotów), z wyjątkiem banków, które będą płacić tzw. „bankowy podatek” od wartości aktywów (sumy bilansowej).

Natomiast działalność prowadzona przez osoby fizyczne będzie obciążona podatkiem od przychodów, który zastąpi wszystkie stawki podatku PIT (tzn. 36, 36L, 28 i 5) i tzw. obowiązkowe składki (ZUS), tj. w rzeczywistości podatki socjalne, w następujący sposób:

•    mała działalność gospodarcza (MDG), tj. ok. 800 tys. podmiotów o przychodach do 60 tys. Pln rocznie, będzie płacić 15% podatek od przychodów (obecne obciążenia w stosunku do przychodu wynoszą około 35% w przypadku małego ZUS-u i ok. 70% w przypadku pełnego ZUS-u); ta zmiana z jednej strony wpłynie na zredukowanie szarej strefy w gospodarce, a z drugiej pobudzi przedsiębiorczość (tzw. start up’y);

•    pozostała działalność, tj. o przychodach powyżej 60 tys. Pln rocznie (około 1.400 tys. podmiotów) będzie obciążona zryczałtowanym podatkiem od przychodów, wg dzisiejszych stawek zmniejszonych o 50% (!!!).

Ponadto działalność gospodarcza osób fizycznych o przychodach  do 200 tys. Pln rocznie zostanie zwolniona z obowiązku rozliczania podatku VAT.

Stawki podatku VAT zostaną ujednolicone w następujący sposób:

•    stawka 8% zostanie utrzymana wyłącznie na żywność i artykuły pierwszej potrzeby;

•    stawka 0%pozostanie tylko  w rozliczeniach eksportowych (dzisiaj uregulowane w INTRASTAT), zatem stawka „0”zostanie zlikwidowana w obrocie krajowym;

•    stawka 22% pozostanie jako stawka podstawowa , jednak będzie ona obniżania wraz ze stabilizowaniem się nowego systemu podatkowego, ale nie wcześniej niż po 12 miesiącach od momentu wprowadzenia nowej jurysdykcji podatkowej;

•    ZW, tj. zwolnienie z podatku VAT pozostanie dla wybranej grupy towarów i usług (np. leki, usługi medyczne, bankowe, itp.).

Podatek od wszelkich zysków kapitałowych zostanie obniżony z obecnych 20% do 10%, aby zredukować transfery zagraniczne zysków poprzez zaniżanie dochodów, np. w drodze zawyżania kosztów.

Autorzy nowego systemu podatkowego są przekonani, że  ustabilizuje on i w efekcie końcowym  zwiększy wpływy do budżetu państwa, uprości sposób ich naliczania i kontroli, a tym samym istotnie obniżą koszty poboru, oraz urealni wielkość PKB poprzez ujawnienie szarej strefy i spowodują napływ inwestycji w branże wytwarzające wysoką wartość dodaną. Ponadto wprowadzenie nowego systemu podatkowego uczyni z Polski jedne z najbardziej  konkurencyjnych obszarów gospodarczych w Europie i na Świecie.

Opracowali:

Henryk Siodmok i Ireneusz Jabłoński

Czytaj także