KrajW czyim imieniu protestują feministki? "Nie walczą w interesie kobiet, tylko walczą z kobiecością"

W czyim imieniu protestują feministki? "Nie walczą w interesie kobiet, tylko walczą z kobiecością"

czarny protest
czarny protest
Dodano 84
– Feminizm to w rzeczywistości bardzo antykobieca ideologia i taki też charakter miały czarne protesty, epatujące wulgaryzmem i agresją –  tłumaczy w rozmowie z DoRzeczy.pl dr Joanna Banasiuk, wiceprezes zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

DoRzeczy.pl: "Nie składamy parasolek, bo ten rząd nienawidzi kobiet” – deklarują część środowisk kobiecych i zapowiada kolejny czarny protest w najbliższym tygodniu. Czy rząd prowadzony przez kobietę, faktycznie szkodzi Polkom?

Dr Joanna Banasiuk, wiceprezes zarządu Ordo Iuris: Nie mam wątpliwości, że feministki chcą w ten sposób wykorzystać antyrządowe nastroje środowisk lewicowych przeciwko rządowi. W rzeczywistości jednak czarny protest został zorganizowany przeciwko inicjatywie obywatelskiej, do której rząd podchodził sceptycznie, a która popierana była masowo przez kobiety. Przeprowadzone na zlecenie Ordo Iuris badania opinii publicznej wskazują na wysokie, ponad 60 procentowe poparcie kobiet dla całkowitej ochrony życia ludzkiego. Tak więc feministki nie walczą w interesie kobiet tylko walczą z kobiecością, bo uważają, że kobiecość czyni nas, kobiet, czymś gorszym i narażonym na dyskryminację. Dlatego też walczą z macierzyństwem. Jest to jednak jakieś dramatyczne nieporozumienie i przejaw kryzysu tożsamości feministek. Feminizm to w rzeczywistości bardzo antykobieca ideologia i taki też charakter miały „czarne protesty”, epatujące wulgaryzmem i agresją, które z kobiecością nie mają nic wspólnego.

Trzeba jednak przyznać, że w ubiegłym roku organizatorzy czarnych protestów wyprowadzili na ulice tysiące kobiet. Z czego wynika tak duża motywacja protestujących?

Złożyło się na to kilka czynników. Po pierwsze, w akcję promocyjną tego happeningu były zaangażowane ogromne koncerny medialne, zatem masowość tego wydarzenia mnie w żaden sposób nie dziwi. Jednocześnie były to manifestacje znacznie mniejsze niż te, które organizował KOD lub które organizowano w związku z kontrowersjami wokół reformy Sądu Najwyższego. 

Po drugie, w kampanię tę włączyły się uczelnie wyższe. Uniwersytet Warszawski ogłaszał w mediach społecznościowych i w internecie usprawiedliwienie nieobecności, inne uniwersytety zwalniały studentów z zajęć. Niekiedy władze jednostek uniwersyteckich wręcz agitowały za udziałem w marszach, co jest wyjątkowo bulwersujące, pokazuje bowiem ideologiczne zaangażowanie uczelni wyższych w polityczne protesty. Oczywiście dodatkowym czynnikiem było kłamliwe prezentowanie treści inicjatywy obywatelskiej Stop Aborcji, co skutecznie nakręcało emocje.

Prawa kobiet w szczególny sposób, stały się od tego czasu tematem nie tylko debaty społecznej, ale też kwestią polityczną, to dobrze?

Prawa kobiet od zawsze są tematem politycznym. Intensywność emocji politycznych towarzyszących postulatom feministycznym w ostatnich miesiącach jest z pewnością także wypadkową wyraźnego podwyższenia temperatury sporu politycznego w Polsce. Osobiście jednak nie mówiłabym o „prawach kobiet” ale o programie feministycznym, który z prawdziwym dobrem kobiet nie musi mieć wiele wspólnego.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przygląda się sytuacji prawnej w Polsce, także pod kątem opieki nad kobietami i rodziną. Jakie obecnie, Państwa zdaniem są największe problemy kobiet w naszym kraju?

Sytuacja kobiet od samego początku znajduje się w centrum zainteresowania Ordo Iuris. Większość naszych pracowników to kobiety. Widzimy bardzo wyraźnie, w jaki sposób realizacja feministycznych programów utrudnia kobietom życie zgodnie z ich prawdziwymi priorytetami. Zatem realna dyskryminacja kobiet jest tematem któremu poświęcamy wiele uwagi. Nie rozumiemy, dlaczego dyskryminuje się pracę kobiet w domu i ich zaangażowanie wychowawcze, zmuszając je do szukania źródeł utrzymania poza domem. 

Obecnie kobiety chcące poświęcać swój czas życiu rodzinnemu i wychowaniu dzieci są pozbawiane zabezpieczenia socjalnego. Nie rozumiemy, z jakiego powodu zaangażowanie personelu placówek wychowawczych jest traktowane przez państwo jako praca, a zaangażowanie matek w wychowanie własnych dzieci jako bezrobocie i „nicnierobienie” oraz patologia społeczna o określana mianem „dezaktywizacji zawodowej”. Niestety, kobietom uniemożliwia się dokonywanie w pełni wolnych wyborów co do kształtu swego zaangażowania życiowego, poddając je bezwzględnej presji ekonomicznej i kulturowej, wyrażającej się stygmatyzacją społeczną matek. W ramach Instytutu analizujemy te obszary wykluczenia społecznego kobiet i staramy się proponować rozwiązania zapewniające kobietom prawdziwie swobodne wybory życiowe.

Jedną z kwestii poruszanych przez protestujące organizacje jest kwestia aborcji. Obecnie trwa zbiórka podpisów pod projektem "Zatrzymaj aborcję", zakazującym aborcji eugenicznej, z drugiej strony Komitet Ratujmy Kobiety zebrał już niezbędne 100 tysięcy podpisów pod projektem liberalizujący prawo o dostępie do aborcji. Czy to oznacza, że jesienią czeka nas kolejna odsłona dyskusji na ten temat?

Dyskusja na temat konieczności całkowitej ochrony życia najsłabszych dzieci trwać będzie do momentu, aż te najbardziej bezbronne istoty ludzkie zaczną być wreszcie traktowane jak ludzie i doczekają się pełnej prawnej ochrony. 

We współczesnej kulturze bardzo żywe są jednak antykobiece treści promujące śmierć w opakowaniu języka „praw”. My kobiety musimy jednak stanowczo opowiedzieć się za życiem. Jesteśmy jego kapłankami i piastunkami i nie możemy zaprzeć się naszej kobiecości w tym względzie.

Czytaj także:
Ordo Iuris do ONZ: aborcja nie chroni życia ale je niszczy

/ Źródło: DoRzeczy.pl

Czytaj także

 84
 • mr.off IP
  ENCYKLOPEDIA PWN:

  feminizm [łac. femina ‘kobieta’], nazwa bardzo szerokiego ruchu o charakterze politycznym, społecznym, kulturowym i intelektualnym, którego różne orientacje, szkoły, teorie i badania łączy wspólne przekonanie, że kobiety były i są przedmiotem dyskryminacji.

  Nazwa feminizm przyjęła się w USA w latach 60. XX w., ale idee i aspiracje feministyczne były formułowane znacznie wcześniej (co najmniej od XVIII w.). Ze względu na historię oraz złożony teoretycznie charakter feminizm można podzielić na praktyczno-emancypacyjny i teoretyczno-kulturowy. Feministki nie tylko walczą o prawa kobiet, próbują przede wszystkim zrozumieć, jakie są przyczyny braku faktycznego równouprawnienia, zwłaszcza na jakich przesłankach jest skonstruowana wizja świata, w którym kobiety czują się „inne” i najczęściej — pod wieloma względami — „gorsze”.
  Celem pierwszych feministek była pomoc kobietom, ulżenie ich losowi, wsparcie na drodze do społecznego usamodzielniania się. Za najważniejszy wspornik kobiecej samodzielności uznawano w XVIII w. prawo do wykształcenia. Edukacja miała być zarówno środkiem do indywidualnego szczęścia kobiet, jak i do wzmocnienia rodziny (kobieta wykształcona będzie lepszą żoną i matką — dowodziła jedna z pierwszych feministek, M. Wollstonecraft). W XIX w. feministki domagały się kolejnych praw dla kobiet: prawa do pracy, do własności, do zachowania własnego majątku po zamążpójściu, do wolności słowa, równych praw w obrębie rodziny, wreszcie — praw wyborczych (sufrażystki). W 2. połowie XX w. do pakietu praw polityczno-społecznych dodały prawa w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i wolności indywidualnych (prawo do edukacji seksualnej, prawo do aborcji, walka z przemocą w rodzinie i molestowaniem seksualnym). Powszechną stała się świadomość, że do pełnej realizacji postulatu równouprawnienia jest potrzebne ujawnienie i zniesienie różnych, w tym ukrytych, form dyskryminacji. W 1979 Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło konwencję W sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. Dotyczy to przede wszystkim rewizji podręczników i programów szkolnych. Feministki walczą również z wzmacniającymi nierównościami stereotypowymi wizerunkami kobiet kreowanymi przez media, zwłaszcza reklamę (kobieta jako towar, jako obiekt seksualny).
  W obrębie feminizmu emancypacyjnego można wyróżnić różne strategie oparte zarówno na odmiennym rozumieniu samego problemu płci, jak i związanego z nim problemu tożsamości. Najważniejszą i najstarszą z nich była „strategia równości” (ustanowienie takich samych praw dla kobiet i mężczyzn, tak w sferze prywatnej, jak i publicznej). Drugą — „polityka niezależności” (przekształcanie struktur polityczno-społecznych w taki sposób, by były one wrażliwe na ambicje poszczególnych członków i niewrażliwe na płeć; S. de Beauvoir w Drugiej płci twierdziła, że tzw. kobiecość jest działającym na szkodę kobiet kulturowym konstruktem i aby uzyskać niezależność, trzeba się od niego wyzwolić). Trzecią — „strategia podkreślania inności” (w obrębie teorii moralnych przeciwstawiano męską etykę obowiązku, kobiecej etyce troski; męskiej wizji polityki przeciwstawiano kobiece zdolności kooperacji i kobiecą intuicję). Czwartą — „strategia różnicy”, polegająca na uznaniu różnorodności w obrębie płci; feminizm tej postaci dąży do takiego przekształcenia świata, w którym różnice te znalazłyby pełnoprawne miejsce; jego politycznym wyrazem jest koncepcja parytetu (ze względu na rodzajową odmienność kobiety nie mogą być reprezentowane przez mężczyzn i odwrotnie; każda płeć powinna mieć własną polityczną reprezentację).

  Niezależnie od form i strategii oraz stopnia aktualnie osiągniętych celów, feminizmu był i nadal jest ruchem urealniania i poszerzania rzeczywistego zakresu demokracji. Państwa demokratyczne stopniowo przyjmowały ustawy antydyskryminacyjne gwarantujące kobietom prawa wyborcze, pełny dostęp do edukacji, do stanowisk politycznych, do wolnego wyboru kariery zawodowej i kształtu własnej rodziny. Pewne prawa (dotyczące zwłaszcza zdrowia reprodukcyjnego: edukacja seksualna, dostęp do środków antykoncepcyjnych, aborcja, kontrola urodzeń) są kwestionowane, głównie w krajach, w których wolność kobiet jest ograniczana przez zakorzeniony w tradycjii patriarchalizm lub fundamentalizm religijny.

  Feminizm ma jednak nie tylko wymiar praktyczny lub polityczny. Jego dynamizm nie byłby możliwy bez zaplecza teoretycznego, którego podstawą są badania dotyczące zagadnienia płci, zwłaszcza w jej kulturowym rozumieniu. Za ich inicjatorkę jest uznawana S. de Beauvoir, która w pracy Druga płeć rozróżniła płeć biologiczną (sex) i płeć kulturową (społeczną, angielskie gender). Zapoczątkowane przez nią — i ciągle rozwijane — rozważania nad problemem płci tworzą trwały teoretyczny fundament współczesnego feminizmu

  Większość teorii i badań feministycznych ma źródło w stwierdzeniu faktu „milczenia” kobiet i braku, w dotychczasowym dorobku kulturalnego i naukowego, kobiecego punktu widzenia. Feminizm w aspekcie teoretycznym jest więc związany z realizacją kilku zadań: rozpoznanie ukrytych i jawnych form mizoginii obecnej w kulturze, nauce, polityce oraz pokazanie w jaki sposób służą męskim interesom; uświadomienie przyczyn „milczenia” kobiet w życiu publicznym; odrzucenie „męskich” kategorii i punktów widzenia, m.in. kategorii niezaangażowanego, nieucieleśnionego podmiotu wiedzy, koncepcji wspólnoty opartej na hierarchii i dominacji, kategorii jednolitego dyskursu naukowego (opartego na uniwersalnej kategorii prawdy); zredefiniowanie podstawowych kategorii politycznych, takich jak: obywatel, sprawiedliwość, wolność, rozum politycznych, przede wszystkim zaś — podziału na opresywną wobec kobiet sferę prywatną i polityczną; samoartykulacja, odtworzenie i wzmocnienie własnej tożsamości oraz uzyskanie nowej wiedzy na temat płci i wykorzystanie jej w praktyce (społecznej, politycznej, kulturowej).

  Współczesne teorie feminizmu dążą do wypracowania — odmiennych od dotychczasowych — wizji poznawczych, opartych na nowych wartościach, innych formach analizy, wypowiedzi (np. performance), innych metodach i rodzajach dyskursu. Feminizm obejmuje badania metodologiczne, filozoficzne, estetyczne, antropologiczne, psychologiczne, teologiczne, historyczne i in., powstają dzieła sztuki, literatury, nowe formy krytyki literackiej. Ważne są też badania i ruchy poszukujące źródeł i wzorów kobiecej mitologii, jak też feministycznego stosunku do natury, cywilizacji, tradycji (tzw. głęboka ekologia, ekofeminizm). Feminizm stał się uznanym elementem nowoczesnej edukacji, tzw. studia kobiece lub gender studies (interdyscyplinarne studia dotyczące płci kulturowej) są wykładane na uczelniach wyższych. Ponieważ istotniejsza dla feministycznych działań okazała się „strategia różnicy”, feminizm od końca lat 90. koncentruje się przede wszystkim na sprawie uznania indywidualności kobiet i w ramach nowego dyskursu podejmuje specyficzne problemy kobiecych mniejszości (etnicznych, seksualnych, np. czarny feminizm, feminizm lesbijski).

  Magdalena Środa
  Dodaj odpowiedź 1 0
    Odpowiedzi: 0
  • Lewak IP
   Ludzie gdzie wy żyjecie to jakiś stan hipnozy, inny świat nigdy nie dojdziemy do porozumienia żyjecie nie na Marsie tylko poza naszym układem słonecznym
   Dodaj odpowiedź 3 4
     Odpowiedzi: 0
   • św. Prawda IP
    "Nie walczą w interesie kobiet, tylko walczą z kobiecością" której to kobiecości synonimami są arcybiszkopt Paetz oraz posłanka Sobecka z jednej strony a poślę Grodzkie z Biedroniem z drugiej.

    I tak to byle wesz o niezidentyfikowanej genezie z miną koryfeusza ex cathedra pi€rd0li sobie a muzom o kobietach.
    Podziwiam kobiety za to, że mają ich wszystkich w dup..
    Dodaj odpowiedź 11 7
      Odpowiedzi: 0
    • SOP78 IP
     Ciekawe co to za ludzie, te feministki. Osobiście nie znam ani jednej, a wszystkie kobiety wokół mnie są normalne i najchętniej pogoniłyby te lewaczki. Ale widać taki gatunek istnieje, co gdzieś w mózgu jakieś zaburzenia ma i swoje frustracje (kompleksy?) publicznie wylewa.
     Dodaj odpowiedź 19 7
       Odpowiedzi: 0
     • Maulina Płynarska IP
      Dodaj odpowiedź 15 5
        Odpowiedzi: 0

      Czytaj także