Technologia wspiera rozwój polskiego rynku kapitałowego

Technologia wspiera rozwój polskiego rynku kapitałowego

Dodano: 1
Gospodarczy Czempioni: KDPW
Gospodarczy Czempioni: KDPW
Maciej Trybuchowski, prezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP || Polski rynek kapitałowy po 1989 r. był budowany od podstaw w obszarze rozwiązań prawnych i organizacyjnych tworzących nowoczesną infrastrukturę finansową. Jednym z ważniejszych podmiotów tej infrastruktury jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, który powstał w 1991 r. jako jeden z departamentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 1994 r. funkcjonuje jako niezależna spółka.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest odpowiedzialny za prowadzenie rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu (ASO), jak również za prowadzenie centralnego depozytu papierów wartościowych. Realizuje również wiele usług dla emitentów, takich jak pośredniczenie w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilację, zamianę, konwersję i podział akcji, realizację prawa poboru.

Grupa KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych tworzy dziś prężną grupę kapitałową oferującą wysokospecjalistyczne rozwiązania dla sektora finansowego, związane z depozytem zdematerializowanych instrumentów finansowych, rozliczeniami i rozrachunkiem transakcji na wielu rynkach, realizacją świadczeń na rzecz posiadaczy papierów wartościowych, gromadzeniem i przechowywaniem danych, nadawaniem kodów i numerów.

Grupę tworzą: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA (KDPW), pełniący rolę centralnego depozytu papierów wartościowych, oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP SA, której głównym zadaniem jest prowadzenie systemu rozliczeń transakcji, systemu gwarantowania rozliczeń oraz administrowanie zabezpieczeniami.

Grupa KDPW nie tylko zapewnia najszerszy wachlarz usług w obszarze obsługi rynku finansowego w naszym regionie, lecz także posiada wymagane autoryzacje europejskie i globalne, które potwierdzają zgodność jej usług z międzynarodowymi regulacjami. Fakt ten znacząco podnosi wiarygodność polskiego rynku finansowego na arenie międzynarodowej i jest swoistą gwarancją jakości usług posttransakcyjnych oferowanych w Polsce.

W ostatnich latach Grupa KDPW zrealizowała wiele projektów rozwojowych, dzięki którym oferuje rynkowi komplementarny pakiet usług opartych na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, aby zapewnić kompletną i atrakcyjną obsługę polskich firm inwestycyjnych i inwestorów, a także podmiotów zagranicznych operujących na polskim rynku finansowym.

Fundament bezpieczeństwa rynku finansowego

Działalność takich instytucji jak KDPW i KDPW_CCP jest fundamentem efektywności, bezpieczeństwa i stabilności systemu finansowego w Polsce. Jest to możliwe dzięki zachowaniu wysokich standardów zarządczych, regulacyjnych, operacyjnych, a w szczególności technologicznych.

Od wielu lat spółki Grupy KDPW intensywnie inwestują w rozwój usług opartych na rozwiązaniach technologicznych, wspierając proces cyfryzacji polskiej gospodarki.

Własne rozwiązania IT

Usługi oferowane przez Grupę KDPW oparte są na rozwiązaniach technologicznych opracowanych w większości przez ekspertów – specjalistów IT pracujących w Krajowym Depozycie. Pozwala to nie tylko na dostosowanie rozwiązań do wymagań klientów operujących na polskim rynku, lecz także uniezależnia od globalnych dostawców i wysokich kosztów związanych z licencjami.

Własne systemy informatyczne obsługują większość udostępnianych przez GK KDPW usług, w tym: rozliczenia transakcji, zarzadzanie ryzykiem, rozrachunek, usługi dla emitentów papierów wartościowych związane z operacjami na papierach wartościowych, wypłatą świadczeń i obsługą walnych zgromadzeń spółek publicznych, repozytorium transakcji EMIR, ARM, SFTR, nadawanie kodów LEI czy system rekompensat. W tej chwili ponad 90 proc. usług świadczonych przez Grupę KDPW realizowanych jest za pomocą systemów informatycznych.

Rozwój dzięki technologii

W przypadku takich instytucji infrastruktury rynku jak KDPW czy izba rozliczeniowa KDPW_CCP, które pełnią kluczowe funkcje dla efektywności, bezpieczeństwa i stabilności systemu finansowego w naszym kraju, podstawą w podejmowaniu decyzji są wysokie standardy zarządcze, regulacyjne, operacyjne i technologiczne. Grupa KDPW od lat wprowadza i śledzi najnowsze rozwiązania w tym zakresie. Jednym z nich, który może zrewolucjonizować rozwój i świadczenie usług finansowych, jest technologia blockchain.

KDPW jest pionierem w jej wykorzystaniu, a efektem prac naszych ekspertów było uruchomienie 1 lipca 2019 r. Platformy Blockchain dla Rynku Kapitałowego – nowoczesnej platformy biznesowej, która umożliwia tworzenie niezależnych aplikacji wspierających rozwój innowacyjnych linii biznesowych.

Pierwszą uruchomioną na Platformie Blockchain usługą jest aplikacja eVoting, która digitalizuje proces głosowania na walnych zgromadzeniach. Aplikacja dostępna jest od 30 września 2019 r. i poszerza obsługę walnych zgromadzeń spółek, których akcje są zarejestrowane w KDPW, o możliwość zdalnego głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Już wkrótce KDPW zaoferuje nową aplikację – eVoting-board, czyli rozwiązanie pozwalające na przeprowadzenie zdalnych głosowań na posiedzeniach rad nadzorczych (i komitetów działających w strukturach rad nadzorczych), a także zarządów. Aplikacja umożliwi także na oddawanie głosów poza posiedzeniami (tzw. tryb obiegowy). Rozwiązanie to jest przygotowywane tak, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa procesu głosowania.

Odpowiadając na potrzeby rynku

Rolą spółek infrastruktury rynku kapitałowego, jakimi są Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP, jest przede wszystkim zapewnienie bezpiecznych, niezawodnych i sprawnie świadczonych usług. Taki jest cel działalności spółek Grupy KDPW. Dbamy o to, by nasze rozwiązania opierały się na nowoczesnych technologiach oraz odpowiadały aktualnym wymogom prawnym – zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. W odpowiedzi na te zmiany Grupa KDPW zrealizowała wiele projektów, których efektem są usługi wykorzystujące zaawansowane rozwiązania technologiczne, takie jak: repozytorium transakcji SFTR i EMIR, agencja nadająca kody LEI, automatyzacja nadawania kodów ISIN, FISN i CFI, wprowadzenie aplikacji służącej rejestracji obligacji, stworzenie aplikacji służącej identyfikacji akcjonariuszy spółek, których akcje rejestrowane są w KDPW, czy wspomniane już aplikacje eVoting i eVoting-board.

Sektor finansowy jest największym użytkownikiem technologii cyfrowych oraz główną siłą napędową cyfrowej transformacji gospodarki, a polski rynek kapitałowy, którego Grupa KDPW jest jednym z kluczowych podmiotów, można określić jako nowoczesny, bezpieczny i zgodny z uznanymi międzynarodowymi standardami. Dlatego stale poszerzamy nasze kompetencje i wykorzystujemy nowe technologie w celu poszerzenia oferty świadczonych usług, dostosowania się do rosnących potrzeb i wymagań klientów oraz podniesienia satysfakcji z naszych rozwiązań.

Artykuł został opublikowany w 13/2021 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

-
 1
Czytaj także