Impas ws. problemów frankowiczów trwa. Izba Cywilna SN wystąpiła do TSUE

Impas ws. problemów frankowiczów trwa. Izba Cywilna SN wystąpiła do TSUE

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Wojciech Olkuśnik
Izba Cywilna Sądu Najwyższego na rozprawie poświęconej kredytom walutowym, zdecydowała o przekazaniu pytań do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

To oznacza, że osoby zadłużone w obcej walucie, w szczególności chodzi o franka szwajcarskiego, nadal nie mają jasnej wykładni prawnej. Skierowane do TSUE pytania prejudycjalne po raz kolejny wydłużą termin oczekiwania na tak istotny dla frankowiczów wyrok – podkreśla serwis Business Insider.

Zamiast zająć się kwestiami związanymi z zadłużeniem, sędziowie Izby Cywilnej decydowali się zwrócić do TSUE, na podstawie artykułu 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z pytaniami prejudycjalnymi mającymi wyjaśnić kwestię legalności trybu powoływania sędziów.

W posiedzeniu brało udział 21 sędziów. Postanowienie zapadło większością głosów. Ośmiu sędziów złożyło zdanie odrębne. Wyrazili oni dezaprobatę wobec opóźniania rozstrzygnięcia kwestii tak ważnych dla wielu Polaków. Jednym z najbardziej palących pytań jest to dotyczące bezumownego korzystania przez banki z kapitału.

Sześć pytań Manowskiej. Wciąż bez odpowiedzi

Podczas czwartkowego posiedzenia sędziowie Izby Dyscyplinarnej mieli odpowiedzieć na sześć pytań postawionych kilka miesięcy temu przez I prezes SN prof. Małgorzatę Manowską:

1. Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów?

W razie odpowiedzi przeczącej na powyższe pytanie:

2. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego do takiej waluty umowa może wiązać strony w pozostałym zakresie?

3. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu denominowanego w walucie obcej umowa ta może wiązać strony w pozostałym zakresie?

Niezależnie od treści odpowiedzi na pytania 1-3:

4. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej, w wykonaniu której bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają odrębne roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron, czy też powstaje jedynie jedno roszczenie, równe różnicy spełnionych świadczeń, na rzecz tej strony, której łączne świadczenie miało wyższą wysokość?

5. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej z powodu niedozwolonego charakteru niektórych jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili ich wypłaty?

6. Czy, jeżeli w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej którejkolwiek ze stron przysługuje roszczenie o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu takiej umowy, strona ta może również żądać wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych przez drugą stronę?

Czytaj też:
Dr Anusz: Kaczyński na pewno bierze ten scenariusz pod uwagę
Czytaj też:
"Z całą stanowczością potępiamy". Coca-Cola wydała oświadczenie ws. współpracy z Beatą K.

Źródło: businessinsider.com.pl/Twitter
Czytaj także