Czy te pieniądze mi nie przepadną?
Artykuł sponsorowany

Czy te pieniądze mi nie przepadną?

Dodano: 
Łukasz Tymoszuk, Manager ds. kluczowych klientów, Union Investment TFI
Łukasz Tymoszuk, Manager ds. kluczowych klientów, Union Investment TFI 
To pytanie zadaje sobie każdy, kto ma możliwość zaoszczędzenia większej kwoty na emeryturę. Jak odłożyć pieniądze i mieć do nich cały czas dostęp? Jednocześnie pewność, że w razie czego nie przepadną i trafią w ręce wybranego przez Ciebie spadkobiercy?

Odpowiedź to IKE i IKZE, czyli przewidziane przez polskie prawo formy dodatkowego, indywidualnego oszczędzania na emeryturę. Poza tym, że oferują ulgi podatkowe, umożliwiają wskazanym przez nas osobom łatwe dziedziczenie zgromadzonych na nich pieniędzy. Bez postępowania spadkowego i podatku od spadków i darowizn.

Odkładanie pieniędzy na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE) lub indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) to dobre rozwiązanie, gdy chcemy zabezpieczyć naszych bliskich na wypadek naszej śmierci.

„Zakładając IKE i IKZE możemy określić tzw. osoby uprawnione oraz ich procentowy udział w zgromadzonych na koncie środkach. Wskazani przez nas bliscy odziedziczą oszczędności automatycznie, bez postępowania spadkowego” – mówi Łukasz Tymoszuk, manager ds. kluczowych klientów, Union Investment TFI – „Warto pamiętać, że taką dyspozycję możemy w każdej chwili zmienić” – dodaje. Co ważne, można wskazać dowolną osobę, nie tylko najbliższych krewnych.

„Pieniądze odziedziczone z IKE można przenieść na własne indywidualne konto emerytalne lub po prostu je wypłacić. Nie zapłacimy przy tym ani podatku od dochodów kapitałowych, ani podatku od spadków i darowizn. W przypadku spadku z IKZE pieniądze również przeniesiemy na własne konto emerytalne. Można je też wypłacić. Wtedy zapłacimy 10% ryczałtowego podatku” – mówi Łukasz Tymoszuk.


Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1 95. Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Towarzystwo i nie stanowi porady prawnej ani rekomendacji inwestycyjnej. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są stronie www.union-investment.pl. Szczegółowe zasady dokonywania wypłat transferowych regulują w szczególności: Ustawa z 20.04.2004 r. o PPE, Ustawa z 20.04.2004 o IKE oraz IKZE, oraz regulacje programów emerytalnych, w szczególności umowa zakładowa.

Artykuł został opublikowany w 47/2017 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także