Rusza nowa inicjatywa rządu. Chodzi o przedsiębiorców

Rusza nowa inicjatywa rządu. Chodzi o przedsiębiorców

Dodano: 
Posiedzenie rządu Donalda Tuska
Posiedzenie rządu Donalda Tuska Źródło: KPRM / Krystian Maj
Rząd planuje przyjęcie na przełomie II i III kw. uchwały w sprawie rządowego pomocy programu dla przemysłu energochłonnego związanego z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2024 r., której celem jest wsparcie przedsiębiorców energochłonnym, prowadzących działalność w sekcjach B i C Polskiej Klasyfikacji Działalności, a więc w sektorach wydobycia i przetwórstwa przemysłowego.

Z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika, że będzie to kolejny program realizujący zapisy ustawy z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024. Celem ustawy i programów wsparcia jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wzrostu cen nośników energii, który spowodowany jest wojną na Ukrainie i wynikającym z niej ograniczeniem importu węglowodorów z Rosji.

"W ramach programu udzielone zostanie wsparcie przedsiębiorcom energochłonnym, prowadzącym działalność w sekcjach B i C Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), a więc w sektorach wydobycia i przetwórstwa przemysłowego. Ograniczenie zakresu programu do sektora przemysłowego podyktowane jest jego większym narażeniem na konkurencję zagraniczną w porównaniu z sektorem usług" – czytamy w wykazie.

Pomoc dla przedsiębiorców

Przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o pomoc podstawową albo zwiększoną. Podstawowa kwota wsparcia wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych do 4 mln EUR, liczone łącznie dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych w rozumieniu unijnych przepisów pomocy publicznej, zarejestrowanych w Polsce.

Kosztami kwalifikowanymi jest nadwyżka kosztów zakupu gazu ziemnego i energii elektrycznej ponad wzrost ich cen o 50 proc. pomiędzy średnią ceną z 2021 r. a okresem kwalifikowanym. Okresem kwalifikowanym jest pierwsze półrocze 2024 r.

Z wyższego limitu mogą skorzystać firmy, które prowadzą przeważającą działalność w branżach wskazanych na liście w programie według kodów PKD i klasyfikacji produktów przemysłowych w UE – PRODCOM. Są to branże określone przez Komisję Europejską jako szczególnie narażone na utratę konkurencyjności względem firm spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Drugim warunkiem jest odnotowanie w 2023 r. ujemnej wartości wskaźnika EBITDA lub spadku tego wskaźnika o 40 proc. względem 2021 r.

Limit pomocy dla tych firm wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych do 40 mln euro liczone łącznie dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych. Po dodaniu pomocy otrzymanej w zwiększonym limicie do obliczania wskaźnika EBITDA przedsiębiorstwa za 2023 r., nie może ona przekraczać 70 proc. swojej wartości za rok 2021 albo, jeśli EBITDA w 2023 r. była ujemna, nie może przekroczyć zera.

Refundacje

Pomoc w obu kategoriach zostanie wypłacona w formie refundacji do dnia 20 grudnia 2024 r. Wnioskodawca składa wniosek o pomoc za poniesione koszty kwalifikowane wraz z raportem z usługi atestacyjnej, wykonanej przez biegłego rewidenta, która potwierdza spełnienie warunków programu i poprawność wyliczenia kosztów kwalifikowanych oraz wnioskowanej kwoty pomocy.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej wnioskodawcy nie mogą zgłosić do kosztów kwalifikowanych więcej niż 70 proc. zużycia energii i gazu w analogicznym okresie 2021 r.

Przedsiębiorcy uprawnieni do zakupu energii elektrycznej po ustalonej cenie maksymalnej na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 mogą wnioskować o pomoc jedynie z tytułu kosztów zakupu gazu ziemnego.

Nabór wniosków planowany jest na okres od sierpnia do września 2024 r. Operatorem Programu będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czytaj też:
Hołownia zmienia zdanie ws. kluczowej inwestycji: Dane są nieubłagane
Czytaj też:
Zamieszanie w sprawie płacy minimalnej. Tusk przeciął spekulacje

Źródło: ISBnews
Czytaj także