UE ponownie łamie własne traktaty? Saryusz-Wolski alarmuje

UE ponownie łamie własne traktaty? Saryusz-Wolski alarmuje

Dodano: 24
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne / Źródło: PAP / Darek Delmanowicz
Narzucanie wyboru źródeł energii Państwom Członkowskim UE jest sprzeczne z unijnymi traktatami – alarmuje Jacek Saryusz-Wolski.

Forsowany przez Komisję Europejską plan zielonej rewolucji zakłada radykalne zmiany w kilkunastu obszarach gospodarek państw członkowskich finansowane z kieszeni Europejczyków. Seria dyrektyw „Fit for 55” ma doprowadzić do ograniczenia emisji dwutlenku węgla w państwach członkowskich. Redukcja emisji CO2 ma sięgnąć 55 proc. do 2030 roku, a do 2050 roku zostać wyzerowana i zapewnić Europie neutralność klimatyczną.

Coraz częściej pojawiają się krytyczne głosy, że radykalna dekarbonizacja może uderzyć a najuboższe państwa Unii Europejskiej.

Do sprawy odniósł się europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski. "Narzucanie WYBORU ŹRÓDEŁ ENERGII Państwom Członkowskim UE jest sprzeczne z:

-art 194 ust 2 TFUE który stanowi że miks energetyczny to ich WYŁĄCZNA KOMPETENCJA

-art 192 ust c) który stanowi że środki wpływające znacząco na wybór między źródłami energii podejmuje Rada JEDNOMYŚLNIE" – przekonuje polityk.

twitter

Co mówi Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

Przytoczone przez europosła fragment 194 art. Traktatu mówi:

"Bez uszczerbku dla stosowania innych postanowień Traktatów, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, ustanawiają środki niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w ustępie 1. Środki te są przyjmowane po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów. Nie naruszają one prawa Państwa Członkowskiego do określania warunków wykorzystania jego zasobów energetycznych, wyboru między różnymi źródłami energii i ogólnej struktury jego zaopatrzenia w energię, bez uszczerbku dla artykułu 192 ustęp 2 litera c)".

Z kolei cytowany fragment art. 192 głosi:

"1. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów, decydują o działaniu służącym osiągnięciu celów określonych w artykule 191, które ma być podjęte przez Unię.

2. Na zasadzie odstępstwa od procedury decyzyjnej przewidzianej w ustępie 1 i bez uszczerbku dla artykułu 114, Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów, uchwala:

a) przepisy przede wszystkim o charakterze fiskalnym;

b) środki wpływające na:

- zagospodarowanie przestrzenne,

- zarządzanie ilościowe zasobami wodnymi, w sposób pośredni lub bezpośredni wpływające na dostępność tych zasobów,

- przeznaczenie gruntów, z wyjątkiem kwestii zarządzania odpadami;

c) środki wpływające znacząco na wybór Państwa Członkowskiego między różnymi źródłami energii i ogólną strukturę jego zaopatrzenia w energię"

Czytaj też:
Transformacja energetyczna nie może być wymierzona w polskie rodziny i przemysł
Czytaj też:
Jourova: Jeśli tego nie zrobimy, UE zacznie się rozpadać

Źródło: Twitter / eur-lex.europa.eu
 24
Czytaj także