W europarlamencie chcą odwołania von der Leyen. To kara za akceptację KPO

W europarlamencie chcą odwołania von der Leyen. To kara za akceptację KPO

Dodano: 29
Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej
Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej Źródło: Wikimedia Commons
Guy Verhofstadt nie może się pogodzić z akceptacją polskiego KPO. Polityk chce odwołania szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

W ostatni czwartek Komisja Europejska zaopiniowała pozytywnie polski Krajowy Plan Odbudowy. Projekt zakłada, że z unijnego Funduszu Odbudowy do Polski trafi około 58 mld euro – ponad 23,9 mld euro w formie dotacji i ponad 34,2 mld euro w formie pożyczek. Wypłata pieniędzy nastąpi jednak dopiero po wypełnieniu tzw. kamieni milowych, czyli warunków, jakie Komisja Europejska postawiła przed naszym krajem.

Odwołać von der Leyen

Guy Verhofstadt nie może się pogodzić z tym, że pieniądze trafią do Polski. Polityk napisał do wszystkich europosłów oraz ich asystentów, że chce złożyć wotum nieufności dla Komisji Europejskiej.

Powodem jest właśnie akceptacja Krajowego Planu Odbudowy. Belgijski europoseł zbiera podpisy pod swoim wnioskiem. Aby taki wniosek mógł zostać złożony, potrzeba 71 europosłów, którzy się pod nim podpiszą.

Jedną z inicjatorek akcji jest Sophie in ‘t Veld twierdzi, że "nie mogłaby sobie spojrzeć w oczy, jeśli nie ochronimy praworządności". W rozmowie z Onetem polityk ocenia, że KE "nie bierze na serio Trybunału Sprawiedliwości, nie bierze na serio Parlamentu Europejskiego, nie bierze na serio swoich własnych komisarzy".

"Wraz z Guyem Verhofstadtem oraz Luis Garicano wystąpiłam z apelem o zebranie podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności po decyzji Komisji Europejskiej w sprawie wypłaty środków dla polskiego rządu" – poinformowała europoseł w mediach społecznościowych.

twitter

Kłopoty von der Leyen

Poniżej publikujemy wniosek Parlamentu Europejskiego o wotum nieufności dla Komisji Europejskiej:

Drodzy koledzy,

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska pozytywnie oceniła plan naprawy i odporności Polski, wydając 23,9 mld euro w postaci dotacji i 11,5 mld euro w ramach instrumentu naprawy i odporności (RRF), mimo że Polska nie stosuje się do orzeczeń ETS w sprawie praworządności, a władze nie uznają pierwszeństwa prawa UE.

Komisja zdecydowała się wydać pozytywną ocenę, rażąco lekceważąc kilka rezolucji Parlamentu, kilka orzeczeń ETS oraz sprzeciw wewnątrz Kolegium, ponieważ pięciu kluczowych komisarzy publicznie wątpi, czy tzw. „kamienie milowe" są wystarczające do wykonania orzeczeń ETS. Ponadto komisarze ci obawiają się, że wdrażanie nie będzie rygorystycznie weryfikowane przez Komisję".

Komisja jest w pełni świadoma, że środki zaradcze ogłoszone przez polskie władze mają charakter czysto kosmetyczny. Widać to szczególnie wyraźnie w odniesieniu do losu odwołanych sędziów, którzy zamiast ponownego powołania będą mieli jedynie możliwość ponownego rozpatrzenia ich sprawy przez nowo utworzoną izbę. Nazywając te i inne kosmetyczne zmiany „kamieniami milowymi", które muszą zostać spełnione, zanim pieniądze popłyną do Polski, Komisja pokazuje, że nie ma zamiaru podtrzymywać orzeczeń ETS i zrezygnowała z jakiejkolwiek dźwigni, aby przywrócić praworządność w Polsce. Polska.

Komisja jest strażnikiem traktatów, odpowiedzialna za stosowanie prawa UE pod kontrolą Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wartości UE są fundamentalnym kamieniem węgielnym Unii i nie są na sprzedaż. Jeśli Komisja Von der Leyen przestanie spełniać swoją rolę strażnika traktatów, Parlament powinien wycofać swoje zaufanie.

Dlatego niniejszym wzywamy do podpisania wniosku o wotum nieufności Komisji Europejskiej zgodnie z art. 127 naszego Regulaminu. Zostanie on złożony w momencie, gdy Komisja przekaże Polsce fundusze NextGen, zanim wszystkie orzeczenia ETS zostaną w pełni wykonane, zanim odwołani sędziowie zostaną przywróceni na stanowiska i bez uznania przez Polskę pierwszeństwa prawa UE. Oczywiście nie ma to wpływu na solidarność z Polską w zakresie funduszy unijnych na przyjęcie uchodźców, które gorąco popieramy.

W przypadku chęci podpisania umowy prosimy o poinformowanie naszych biur przed końcem sesji I czerwca.

Z poważaniem,
Guy Verhofstadt
Sophie In ´t Veld
Luis Garicano

Treść rezolucji:


B[9-XXXX/2022]

Wniosek Parlamentu Europejskiego o wotum nieufności dla Komisji ([2019/2897](RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 17 ust. 8 Traktatu o Unii Europejskiej, art. 234 Traktatu w sprawie

Funkcjonowanie Unii Europejskiej i art. 106a Traktatu Euratom,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie trwających przesłuchań na podstawie art. 7 ust. 1 TUE dotyczących Polski i Węgier,

– uwzględniając art. 127 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Unia opiera się na wartościach poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności i poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, określonych w art. 2 TUE, oraz odzwierciedlone w Karcie praw podstawowych UE i zawarte w międzynarodowych traktatach dotyczących praw człowieka; mając na uwadze, że te wartości, które są wspólne państwom członkowskim i które wszystkie państwa członkowskie dobrowolnie przyjęły, stanowią podstawę praw przysługujących mieszkańcom Unii;

B. mając na uwadze, że jakiekolwiek wyraźne ryzyko poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości zapisanych w art. 2 TUE nie dotyczy wyłącznie pojedynczego państwa członkowskiego, w którym ryzyko się urzeczywistnia, ale ma również wpływ na pozostałe państwa członkowskie, na wzajemne zaufanie między nimi oraz na samym charakterze Unii i prawach podstawowych jej obywateli na mocy prawa Unii;

C. mając na uwadze, że art. 7 ust. 1 TUE został uruchomiony w 2017 r. przez samą Komisję w stosunku do Polski, ponieważ stwierdziła wyraźne ryzyko poważnego naruszenia wartości, na których opiera się Unia;

D. mając na uwadze, że Polska nie zastosowała się do wszystkich zaleceń europejskiego semestru dla poszczególnych krajów w dziedzinie praworządności i nie wdrożyła odpowiednich orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka1;

B. mając na uwadze, że niezależnie od tego, czy Polska nie zastosuje się do tego, przewodnicząca Komisji Von der Leyen przeforsowała zatwierdzenie planu naprawy i odporności Polski o wartości 35,4 mld euro, pomimo sprzeciwu w Kolegium;

1. uważa, że w związku z tym ta Komisja nie wspiera już ogólnego interesu Unii, nie zapewnia już stosowania Traktatów i nie nadzorowała stosowania prawa unijnego pod kontrolą Trybunału Sprawiedliwości;

2. cenzuruje Komisję;

3 zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszego wniosku o wotum nieufności Przewodniczącemu Rady i Przewodniczącemu Komisji oraz do powiadomienia ich o wyniku głosowania nad nim na posiedzeniu plenarnym.

1 Obejmuje to między innymi spełnienie wszystkich 11 kryteriów określonych w art. 19 i załączniku V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego instrument na rzecz naprawy i odporności (Dz.U. L 57 z 18.2.2021, s. 17). Wniosek Parlamentu Europejskiego o wotum nieufności dla Komisji.docx

21.6.2019 2

Czytaj też:
To nie koniec problemów z KPO. Müller: Nie mogę powiedzieć, że wypłata środków nastąpi szybko
Czytaj też:
Leszczyna: Do więzienia za blokowanie KPO

Źródło: DoRzeczy.pl / Onet, Twitter
 29
Czytaj także