Prezydent podpisał nową ustawę deweloperską. Co się zmieni?

Prezydent podpisał nową ustawę deweloperską. Co się zmieni?

Dodano: 3
Budowa mieszkań, zdjęcie ilustracyjne
Budowa mieszkań, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, której celem jest poprawa ochrony nabywców mieszkań lub domów jednorodzinnych w relacjach z deweloperami.

"Zasadniczym celem ustawy jest zapewnienie efektywnej ochrony nabywców mieszkań lub domów jednorodzinnych w relacjach z deweloperami, a w szczególności podniesienie bezpieczeństwa środków pieniężnych wpłaconych na mieszkaniowe rachunki powiernicze (MPR) na wypadek upadłości dewelopera, nierozpoczęcia przez niego inwestycji czy nieuzasadnionej odmowy przeniesienia własności mieszkania lub domu jednorodzinnego albo ich części ułamkowej, a także w razie upadłości banku prowadzącego MPR" – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Ustawa ma zastąpić dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Ustawa modyfikuje obowiązujące obecnie instytucje oraz wprowadza nowe rozwiązania.

Co się zmieni?

Umożliwia objęcie ustawą wszystkich umów, na podstawie których deweloper może zobowiązać się do ustanowienia praw wynikających z umowy deweloperskiej. Określa, iż katalog środków ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę tworzą otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy, przy czym bez względu na wybrany rodzaj rachunku deweloper będzie miał obowiązek odprowadzać składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny.

Doprecyzowano zasady zawierania przez dewelopera z bankiem umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego i określono zasady dokonywania wpłat na mieszkaniowy rachunek powierniczy, przesłanek wypowiedzenia przez bank umowy o prowadzenie MRP oraz związanych z tym obowiązków banku, a także obowiązków dewelopera w sytuacji ogłoszenia upadłości banku prowadzącego MRP.

Ustawa określa obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy, m.in. w zakresie sporządzenia i doręczenia prospektu informacyjnego oraz koniecznych informacji, które musi deweloper zawrzeć w prospekcie informacyjnym. Wprowadza także przepisy, regulujące umowę rezerwacyjną (umowa taka będzie zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności a wysokość opłaty rezerwacyjnej nie będzie mogła przekroczyć 1 proc.ceny lokalu lub domu jednorodzinnego określonej w prospekcie informacyjnym).

Ustawa zawiera doprecyzowanie treści i przedmiotu umowy deweloperskiej oraz rozszerzenie katalogu przypadków odstąpienia przez nabywcę od zawartej umowy deweloperskiej, doprecyzowanie przepisów dotyczących instytucji odbioru lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zakłada także utworzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (DFG) jako istotnego elementu komplementarnego systemu ochrony środków wpłacanych przez nabywców.

Fundusz na zwrot środków

DFG stanowić będzie wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, który będzie zapewniał jego obsługę; celem funduszu będzie gwarantowanie zwrotu środków wpłaconych przez nabywcę w określonych w ustawie przypadkach. DGF będzie finansowany przede wszystkim ze składek uiszczanych przez deweloperów.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

  • przepisów dotyczących utworzenia Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;
  • zmian w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmian w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Czytaj też:
Stopy procentowe w Polsce. RPP ogłosiła decyzję

 3
Czytaj także